Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721340

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
II SA/Sz 570/19
Zmiana stanu wody na gruncie.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj.

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj (spr.), Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi K. A. i P. A. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia zmiany ukształtowania działki do stanu zgodnego z prawem oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j. z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z późn. zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S., odmówił nałożenia na M. i K. S., obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia zmiany ukształtowania działki nr (...), obręb (...), przy ul. (...) w S., tj. niwelacji terenu, przy granicy z działką nr (...) obręb (...), przy ul. (...) w S. do stanu zgodnego z prawem.

Powyższa decyzja jest kolejną wydaną w związku z prowadzonym przez powiatowy organ nadzoru budowlanego postępowaniem w sprawie zmiany zagospodarowania działki nr (...) obręb (...) w S., tj. niwelacji terenu przy granicy z działką nr (...) obręb (...) w S. Pierwotnie wydana w tej sprawie decyzja z dnia (...) r. nr (...) została bowiem uchylona przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. decyzją z dnia (...) r. nr (...)

W uzasadnieniu decyzji z dnia (...) r. organ I instancji wskazał

m. in., że ukształtowanie terenu w obrębie ulic F. i W. S. powoduje, że naturalny spływ wód opadowych przebiega od strony północno - zachodniej

(tj. między innymi przez działkę przy ul. (...) w kierunku działki przy ul. (...)), w stronę południowo - wschodnią.

Ponadto analiza zgromadzonego materiału dowodowego w tym opinii technicznych i uzupełniających, składanych przez właścicieli obu działek pozwoliła organowi dokonać następujących ustaleń:

odprowadzenie wód opadowych do szczelnego zbiornika z wybudowanego budynku jednorodzinnego, na nieruchomości przy ul. (...) w S. zmniejszyło o 17,4% (powierzchnia zabudowy budynku) ilość wód opadowych bilansowanych na przedmiotowej działce budowlanej;

wykonana niwelacja terenu (podniesienie terenu na części działki) na działce nr (...) oraz wykonanie czterech studni chłonnych i betonowego progu przy granicy z działką przy ul. (...) spowolniło naturalny spływ wód opadowych z tej działki na działkę nr (...) przy ul. (...), co w konsekwencji poprawiło naturalne warunki gruntowo wodne na tej ostatniej;

zrealizowana inwestycja na działce nr (...) przy ul. (...) tzn. wybudowanie budynku, z którego wody opadowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika oraz wykonana niwelacja terenu (wyrównanie niezabudowanej części działki do poziomu posadowienia budynku) oraz wykonanie czterech dołów chłonnych i progu betonowego, przy granicy z działką nr (...) przy ul. (...) spowodowało, że ilość wód opadowych bezpośrednio spływających z działki nr (...) przy ul. (...) na działkę nr (...), przy ul. (...), jest zdecydowanie mniejsza niż przed realizacją inwestycji na działce nr (...);

zgromadzony materiał dowodowy nie wykazał naruszenia przepisów określonych w § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówiących, że dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

W konsekwencji PINB uwzględniając treść art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że właściwy organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do nałożenia obowiązków, o których mowa w tym przepisie.

Niezadowoleni z powyższego rozstrzygnięcia K. i P. P.-A., w dniu 14 stycznia 2019 r. złożyli odwołanie, domagając się "uchylenia i zmiany zaskarżonej decyzji w całości" oraz przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu odwołujący się wskazali, że po raz wtóry, PINB wydając decyzję odmowną z dnia (...) r., nie tylko nie uwzględnił w sposób wystarczający przepisów k.p.a., na które zwracał uwagę ZWINB w decyzji z dnia (...) r., ale też zignorował konkretne wnioski i postulaty przedstawione przez K. P.-A., która składając odwołanie od decyzji w dniu (...) domagała się przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego z uwzględnieniem opinii technicznej przez niezależnego biegłego i nakazania właścicielom działki nr (...) wykonanie czynności polegających na skutecznym, zaleconym przez biegłego wykonaniu elementów zatrzymujących efektywnie przepływ wód z nieruchomości sąsiedniej na jej działkę z ewentualnym uwzględnieniem pełnego, szczelnego betonowego muru oporowego i drenażu po stronie działki sąsiedniej. A zatem jej intencją nie była jedynie potrzeba dokonywania zmian polegających na zmianie ukształtowania terenu działki nr (...), lecz przede wszystkim potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań, zaproponowanych przez uprawnionego specjalistę, które w sposób skuteczny zatrzymają proces spływu wód z wyżej położonej, sąsiedniej działki nr (...) na teren niżej położonej działki nr (...). Bowiem istotę sprawy stanowi fakt, iż na skutek podniesienia terenu powyższej działki na wysokość ok. 1 metra powyżej pierwotnego poziomu terenu, w miejscu linii granicznej sąsiadujących ze sobą działek nr (...) i nr (...), dochodzi do podtapiania terenu niżej położonej działki wskutek penetrowania wód opadowych i gruntowych, infiltrujących w podłożu z nasypu gruntowego wykonanego na działce nr (...), na teren niżej położonej działki nr (...).

Ponadto odwołujący się podnieśli, że PINB w zaskarżonej decyzji nie uwzględnił propozycji przedstawionej przez rzeczoznawcę budowlanego inż. J. C., uznając wyłącznie argumenty przedstawione przez rzeczoznawcę budowlanego inż. arch. M. F., który w sporządzonej przez siebie ocenie technicznej stwierdził, że wykonana niwelacja na działce nr (...), przy ul. (...), nie zmieniła naturalnego spływu wód opadowych i nie powoduje zalewania działki nr (...), w wyniku zmiany kierunku spływu wód opadowych.

Wnoszący odwołanie podnieśli również kwestię braku uwzględnienia przez PINB przywołanej w opinii uzupełniającej inż. J. C. treści odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju na interpelację poselską w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego.

Odwołujący się odnieśli się również do faktu wykonania dołów chłonnych, o których mowa w uzasadnieniu odmownej decyzji PINB, które to mają rzekomo zabezpieczać przed zalewaniem teren niżej położonej działki. Wskazali, że nie udokumentowano w sposób prawidłowy, tj. zgodny z przepisami Prawa budowlanego tego, że wykonano jakiekolwiek rozwiązania techniczne, które mogłyby skutecznie powstrzymać wody spływające po gruncie i infiltrujące w podłożu gruntowym, zgodnie z istniejącym kierunkiem spadku hydraulicznego z wyższego poziomu na niższy poziom działki. Nie przeprowadzono żadnych badań i pomiarów dotyczących wodochłonności gruntów, nie przedłożono do wglądu właściwie sporządzonej dokumentacji technicznej i projektowej, w tym projektu odwodnienia terenu działki. Nie przedstawiono do wglądu podstawowej dokumentacji budowy, jaką zgodnie z Prawem budowlanym stanowi dziennik budowy. W opinii uzupełniającej z lipca 2018 r. rzeczoznawca budowlany inż. J. C. szczegółowo uzasadnił, dlaczego nie ma podstaw, aby uznać, że na granicy działek (...) i (...) wykonano doły chłonne, które zabezpieczą teren niżej położonej działki przed wodami spływającymi. Aby wykonać tego rodzaju urządzenia należy najpierw dokładnie rozpoznać podłoże gruntowe pod kątem wodoprzepuszczalności gruntów zalegających w podłożu i wykonać badania geotechniczne, które by określiły czy występujące w podłożu warstwy gruntowe pozwolą na zastosowanie metody odwodnienia wgłębnego.

Zdaniem strony nie można też uzasadniać rzekomego zmniejszenia spływu powierzchniowego z terenu działki faktem usytuowania w sąsiedztwie domu bezodpływowego zbiornika retencyjnego, bowiem nie udowodniono w żaden sposób, że pojemność tego zbiornika jest wystarczająca do retencjonowania wód opadowych w ilości wystarczającej do magazynowania ogólnej kubatury wód opadowych spływających na terenie działki w okresie intensywnych opadów.

Decyzją z dnia (...) r. nr (...), Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 k.p.a. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że z kopii mapy zasadniczej, obejmującej tereny powyższych nieruchomości i okolic wynika, że teren w tym rejonie kształtuje się ze spadkiem naturalnym w kierunku południowo-wschodnim, a różnica wysokości między północną granicą działki nr (...) i południową granicą działki nr (...) wynosi ok. 1,4 m. Przy czym naturalny spływ wód opadowych z działek położonych powyżej działki nr (...) odbywa się zgodnie z ukształtowaniem terenu, w kierunku południowo - wschodnim. Ulica (...) nie zmienia kierunku spływu wód opadowych - nie występuje w niej kanalizacja deszczowa. Na działce nr (...) przy ul. (...) różnica wysokości między północną i południową granicą wynosiła 0,8 m (północna granica - 114,5 m n.p.m., południowa granica 113,7 m n.p.m.). Wybudowany został na niej budynek mieszkalny jednorodzinny na podstawie decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia (...) r. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało przyjęte przez PINB bez sprzeciwu. Przyjęty w zatwierdzonym projekcie budowlanym poziom terenu w okolicach budynku wynosił 114, 5 m n.p.m.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone są do bezodpływowego zbiornika retencyjnego, usytuowanego na południowy wschód od budynku, w odległości ok. 13 m od granicy z działką nr (...). Gromadzona w nim woda deszczowa ma być wykorzystywana do podlewania ogrodu.

Realizujący inwestycję M. i K. S. dokonali niwelacji terenu, wyrównując go do rzędnej 114,5 m n.p.m. Wzdłuż granicy z działkami nr (...) i (...) wykonano skarpę. Pomiędzy podnóżem skarpy a granicą z działkami występuje pas płaskiego terenu o szerokości ok. 0,6 m, zakończony krawężnikiem o wysokości ok. 20 cm (w projekcie nie przewidziano podwyższenia terenu w południowej części działki). W późniejszym okresie, w południowo-wschodniej części działki wykonano cztery doły chłonne w celu ograniczenia w czasie przepływu wód opadowych w kierunku działki nr (...) - zalecenie autora opinii technicznej - inż. arch. M. F.

Na działce nr (...) przy ul. (...) różnica wysokości między północną i południową granicą wynosiła 0,6 m (północna granica - 113,7 m n.p.m., południowa granica - 113,1 m n.p.m.). Wybudowany został na niej budynek mieszkalny jednorodzinny, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta S. z dnia (...) (...) r. Przyjęty w zatwierdzonym projekcie budowlanym poziom terenu przy wejściu do budynku w odległości ok. 5,0 m od południowej granicy działki wynosi 113, 4 m n.p.m. W projekcie przyjęto również odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku do studni chłonnej.

Zawarty w aktach w opinii technicznej nr (...) szkic rzędnych terenu działki, wykonany w maju 2018 r. przez geodetę S. R., wskazuje, że teren działki obniża się w kierunku północno-wschodnim i w najniższym miejscu wynosi 113,39 m n.p.m. W tym też rejonie występują zastoiny wód opadowych.

W przedstawionym stanie faktycznym oraz mając na uwadze treść § 28 i 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, t.j. z późn. zm.), ZWINB stwierdził, że zagospodarowanie działki nr (...) przy ul. (...) w S. nie narusza obowiązujących wymogów prawa.

Organ odwoławczy podniósł ponadto, że nie jest możliwe, przy ukształtowaniu terenu ze spadkiem, by wody opadowe z całego terenu działki, także z powierzchni biologicznie czynnej, zatrzymywane były na tej działce, tym bardziej, że w sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej w ulicy (...) spływają na nią również wody opadowe z działek wyżej położonych, a takie jest żądanie skarżących, a także założenia rzeczoznawcy budowlanego J. C., proponującego wykonanie drenażu.

Podsumowując organ drugoinstancyjny stwierdził, że zmiana naturalnego ukształtowania terenu działki nr (...), poprzez obniżenie terenu w północno-wschodniej części i wykonanie przeciw spadku, (co potwierdza szkic rzędnych terenu, wykonany przez uprawnionego geodetę), spowodowała zmianę naturalnego spływu wód opadowych na działce i powoduje zastoiny w północno-wschodniej jej części, w najniżej położonym miejscu. W to miejsce spływają wody opadowe nie tylko z działki nr (...), ale również z działki nr (...) oraz z całej działki nr (...). Rzeczoznawca budowlany J. C., w sporządzonej na zlecenie właścicielki działki nr (...) opinii technicznej i jej uzupełnieniach, nie odniósł się do powyższego dowodu, choć obecne ukształtowanie działki ma istotne znaczenie w sprawie.

W dniu 15 maja 2019 r. K. i P. P.-A., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika złożyli skargę na tę decyzję, domagając się jej uchylenia, jak również uchylenia poprzedzającej ją decyzji organu powiatowego z dnia (...) r. Jednocześnie wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze zdjęć oraz filmów na okoliczność zalewania działki nr (...), z powodu niezgodnej z przepisami prawa niwelacji terenu działki nr (...).

Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucili:

1) obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na rozstrzygnięcie, a mianowicie:

a) art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez jednostronną i wybiórczą ocenę materiału dowodowego zebranego w sprawie i w związku z tym wadliwe ustalenie stanu faktycznego sprawy, tj.:

- uznanie, że wykonanie niwelacji terenu w części działki nr (...) nie spowodowało zmiany naturalnego spływu wód opadowych, który zgodny jest z ukształtowaniem terenu, w kierunku południowo - wschodnim, a tym samym, że zagospodarowanie działki nr (...) nie narusza obowiązujących wymogów prawa;

- uznanie, że przyczyny zalewania północno - wschodniej części działki nr (...) należy szukać w samym niewłaściwym ukształtowaniu tej działki, podczas gdy nie wynika to jednoznacznie z zebranego materiału dowodowego, a wręcz przeciwnie w aktach sprawy znajduje się opinia techniczna sporządzona przez specjalistę J. C. (wraz z opiniami uzupełniającymi) z której wynika, że przyczyną zalewania działki (...) jest niezgodna z przepisami niwelacja terenu na działce nr (...) i brak odpowiedniego zabezpieczenia tej działki przed zalewaniem działki sąsiedniej, a nadto z akt sprawy wynika, że właściciele działki nr (...) wykonali niwelację terenu w południowej części działki, której nie przewidziano w projekcie, przez co nastąpiło podwyższenie terenu w południowej części działki o około 1 m;

b) art. 7 k.p.a. w zw. z art. 75 k.p.a.w.zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 78 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii niezależnego biegłego w sytuacji, kiedy:

- organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

- jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem;

- żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy;

- w sprawie znajdują się dwie opinie techniczne sporządzone przez rzeczoznawców budowlanych o sprzecznych wnioskach, a więc koniecznym jawiło się rozstrzygnięcie istniejących wątpliwości przez organ nadzoru budowlanego w drodze kolejnej opinii sporządzonej na zlecenie organu;

c) art. 6 k.p.a. w zw. z art. 7 k.p.a. w z zw. z art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z art. 138 § 2 k.p.a. poprzez nierozstrzygnięcie wszystkich okoliczności, na które zwrócił uwagę ZWINB w decyzji z dnia (...) r. (znak: (...)) i niewyjaśnienie ich przez organ I instancji i następnie II instancji, co przesądza o nierozpoznaniu sprawy w sposób wyczerpujący;

d) art. 8 § 2 k.p.a. poprzez pominięcie w toku postępowania, że tożsame postępowanie przeprowadzone było przez organ I instancji w sprawie pod sygn. PINB- (...) w sprawie działki nr (...) położonej tuż obok działki M. i K. S., tj. przy ul. (...), w którym zostało wydane odmienne rozstrzygnięcie, podczas gdy organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym;

e) art. 107 § 3 k.p.a. poprzez wadliwe uzasadnienie decyzji, w której nie wyjaśniono w sposób zupełny i jasny podstawy prawnej decyzji, jak też przede wszystkim nie wyjaśniono dlaczego organ II instancji dał wiarę jedynie dowodom przedstawionym przez jedną ze stron postępowania, nie odnosząc się w ogóle do stanowiska drugiej strony i nie wskazując, dlaczego owego stanowiska nie uwzględnił w żadnej mierze,

2) obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. w zw. z § 28 i 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poprzez ich niewłaściwą wykładnię i niezastosowanie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie podnosząc, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przedstawiono merytoryczną argumentację i prawne uzasadnienie przyjętego rozstrzygnięcia. Skarga w ocenie ZWINB nie wniosła do sprawy nowych dowodów, mogących stanowić podstawę do zmiany zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę uczestnicy postępowania M. i K. S., wnieśli o jej oddalenie w całości.

Ponadto wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci wydruków ze stron internetowych, meteogramu oraz z dokumentacji znajdującej się na płycie CD.

W uzasadnieniu pisma uczestnicy wskazali, że w świetle ustaleń poczynionych przez PINB przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego byłoby niezasadne i prowadziłoby jedynie do przedłużenia postępowania. Zebrany w sprawie materiał dowodowy w wystarczającym stopniu pozwolił na właściwe ustalenie stanu faktycznego, i przekładając powyższe na niniejszy stan faktyczny nie sposób uznać, że w sprawie wystąpiły niewyjaśnione okoliczności.

Jednocześnie uczestnicy podkreślili, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem w orzecznictwie sądów administracyjnych doły chłonne, których funkcja polega na powierzchniowym odprowadzaniu wody deszczowej z rynien dachów obiektów budowlanych, nie są urządzeniami wodnymi w rozumieniu art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, na wykonanie których to urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt 6 tej ustawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że sąd administracyjny bada, czy zaskarżony akt administracyjny jest zgodny z obowiązującymi w dacie jego podjęcia przepisami prawa materialnego określającymi prawa i obowiązki stron oraz przepisami proceduralnymi normującymi podstawowe zasady postępowania przed organami administracji publicznej.

Dokonana w oparciu o wskazane wyżej kryterium kontrola zaskarżonej decyzji prowadzi do uznania, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. utrzymująca w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) S. - o odmowie nałożenia na M. i K. S. obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia zmiany ukształtowania działki nr (...) przy ul. (...) w S. do stanu zgodnego z prawem - nie narusza przepisów prawa w stopniu, który uzasadniałby konieczność jej wyeliminowania z porządku prawnego.

W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pismem skarżących z dnia 2 czerwca 2017 r., skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) S.,

w którym wskazali oni na problem dotyczący zalewania ich posesji "wodą deszczową przez sąsiada, który naniósł bardzo dużo ziemi, kształtując skarpę ze spadem w kierunku ich ogrodu".

W trakcie przeprowadzonych na spornej działce oględzin, organ nadzoru budowlanego stwierdził, że istotnie wykonano na niej roboty obejmujące niwelację terenu wraz z wykonaniem skarpy przy granicy z działką nr (...). Jednocześnie ustalił, że takie zagospodarowanie terenu jest niezgodne z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę z dnia (...) r.

W tej sytuacji rolą organu nadzoru budowlanego było skontrolowanie prawidłowości i zgodności z warunkami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej opisanych wyżej robót wykonanych na działce nr (...). W tym celu organ postanowieniem z dnia (...) r. nakazał M. S. i K. S. przedłożenie oceny technicznej wykonanych robót na przedmiotowej działce związanych z niwelacją terenu i wykonaniem skarpy przy granicy z działką nr (...), sporządzonej przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokonane przez PINB ustalenia, w tym także w oparciu o przedłożoną przez właścicieli działki nr (...) ocenę techniczną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego M. F., nie dały podstaw do nałożenia na nich obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia zmiany ukształtowania działki nr (...), tj. niwelacji terenu przy granicy z działką nr (...) do stanu zgodnego z prawem.

Wobec powyższego, organ w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odmówił nałożenia wspomnianych obowiązków na M. i K. S.

Zgodnie bowiem z treścią wspomnianego wyżej przepisu, przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, organ nadzoru budowanego w drodze decyzji nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.

Z kolei art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, że w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub

2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub

3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub

4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub przepisach.

Z przeprowadzonych w niniejszej sprawie ustaleń organu wynika, że wykonana niwelacja terenu (podniesienie terenu na części działki) na działce nr (...) oraz wykonanie czterech studni chłonnych, betonowego progu przy granicy z działką nr (...) spowolniło naturalny spływ wód opadowych z działki nr (...) na działkę nr (...), co w konsekwencji poprawiło naturalne warunki gruntowo-wodne na działce nr (...). Zrealizowana inwestycja na działce nr (...) tzn. wybudowanie budynku, z którego wody opadowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika oraz wykonana niwelacja terenu, a także wykonanie czterech dołów chłonnych i progu betonowego przy granicy z działką nr (...) spowodowało, że ilość wód opadowych bezpośrednio spływających z działki nr (...) na działkę nr (...) jest zdecydowanie mniejsza niż przed realizacją inwestycji na działce nr (...).

W ocenie Sądu, należy zgodzić się z organami obu instancji, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, iż zagospodarowanie działki nr (...) nie narusza obowiązujących przepisów.

Wbrew przekonaniu skarżących, wykonanie niwelacji terenu w części przedmiotowej działki, przy granicy z działką nr (...) nie spowodowało zmiany naturalnego spływu wód opadowych, który zgodny jest z ukształtowaniem terenu, w kierunku południowo-wschodnim.

Okoliczność, że po niwelacji terenu działki nr (...) rzędne terenu są w przybliżeniu jednolite i wynoszą 114,5 m nie zmienia faktu, że działka skarżących położona jest niżej - rzędne terenu w wypadku ich działki wynoszą 113,56 m

(przy granicy z działką nr (...)) i 113,40 m (przy granicy z działką nr (...)). Nie ulega też wątpliwości, że zarówno przed wykonaniem spornych prac, jak i po ich wykonaniu różnica poziomu pomiędzy najwyżej położoną częścią działki nr (...) oraz najniżej położoną częścią działki nr (...) nie zmieniła się. Działka nr (...) nadal położona jest wyżej niż działka skarżących wobec czego kierunek naturalnego spadku wód opadowych nie uległ zmianie. Z uwagi na takie usytuowanie działek, wody opadowe z działki nr (...), jak również działek położonych powyżej, a także działki nr (...) (również położonej wyżej niż działka skarżących, bowiem rzędne terenu w jej wypadku wynoszą odpowiednio 114,4 m i 113,63 m) w naturalny sposób spływają na teren działki skarżących. Sytuacja taka zachodziłaby także w wypadku, gdyby właściciele działki nr (...) nie wykonali żadnych prac niwelacyjnych na jej terenie.

Skoro zatem nie doszło do zmiany naturalnego spływu wód opadowych, tym samym nie może być mowy o naruszeniu przepisu § 29 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r., zgodnie z którym dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Należy podkreślić, że M. i K. S. decyzją z dnia (...) r. udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na terenie działki nr (...) z obrębu (...) przy ul. (...) w S. zgodnie z projektem sporządzonym przez M. W., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, wpisanego na listę (...) Okręgowej Izby Architektów. We wspomnianym projekcie przewidziano odprowadzanie wód opadowych z dachu rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym o pojemności 4000 litrów.

Zgodnie z tym projektem, wody opadowe "należy zagospodarować na terenie działki inwestora. (...) Woda deszczowa kierowana jest do szczelnego zbiornika retencyjnego o pojemności 4000 I gromadzona woda deszczowa wykorzystywana będzie do podlewania ogrodu".

We wspomnianym projekcie nie przewidziano innych dodatkowych rozwiązań dotyczących odprowadzania wód opadowych z terenu przedmiotowej działki. Jednocześnie, jak wynika z treści oceny technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę M. F., na działce nr (...) znajduje się bezodpływowy zbiornik podziemny o pojemności 10 m3, do którego odprowadzane są wody opadowe z dachu budynku, a zatem spełnione zostały wymagania wynikające z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Zgodnie z treścią wspomnianego wyżej przepisu, w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Skoro zatem usytuowany na terenie działki nr (...) zbiornik retencyjny ma pojemność 10 m3 (czyli 10 000 litrów) zatem rozwiązanie to nie tylko jest zgodne z projektem, ale także wspomnianymi warunkami technicznymi.

Z tego względu za niezrozumiały należy uznać pogląd skarżących, "że nie można uzasadniać rzekomego zmniejszenia spływu powierzchniowego z terenu działki faktem usytuowania w sąsiedztwie domu bezodpływowego zbiornika retencyjnego, bowiem nie udowodniono w żaden sposób, że pojemność tego zbiornika jest wystarczająca do retencjonowania wód opadowych w ilości wystarczającej do magazynowania ogólnej kubatury wód opadowych spływających na terenie działki w okresie intensywnych opadów".

Pomijając okoliczność, że zbiornik ów ma za zadanie magazynować wyłącznie wodę spływającą z dachu budynku, nie zaś z terenu całej działki (pkt 11, karta 4 projektu zagospodarowania działki), to niewątpliwie zastosowany zbiornik ma kilkakrotnie większą pojemność niż ta, którą przewidziano w projekcie.

Podkreślenia wymaga przy tym, że zgodnie z treścią art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że właściciel gruntu nie tylko nie może zmieniać kierunku odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych ale także nie może zmieniać ich natężenia.

Tymczasem propozycje zastosowania przez właścicieli działki nr (...) rozwiązań które - jak ujęli to skarżący w odwołaniu z dnia 14 stycznia 2019 r. - "w sposób skuteczny zatrzymają proces spływu wód z wyżej położonej, sąsiedniej działki nr (...) na teren niżej położonej działki nr (...)" - byłoby z cytowanym przepisem ewidentnie sprzeczne. Wskazywane przez nich "zatrzymanie procesu spływu wód" doprowadziłoby bowiem w sposób oczywisty do zmniejszenia natężenia odpływu wód opadowych, o którym mowa w ww. przepisie.

W związku z powyższym, nie było rolą ani organów nadzoru budowlanego ani też rzeczoznawców sporządzających oceny i opinie techniczne w niniejszej sprawie, poszukiwanie rozwiązań zmierzających do powstrzymania naturalnego spływu wód z terenu działki nr (...) (jak również działek położonych powyżej tej działki).

Z tego względu, bez znaczenia dla sprawy pozostają argumenty skarżących dotyczące skuteczności zastosowanych na działce nr (...) dołów chłonnych, jak również proponowanego przez rzeczoznawcę budowlanego J. C. - drenażu osłonowego zaporowego, który miałby przejmować "wody opadowe spływające od strony podwyższonego terenu, wody wysiękowe, sączące się ze skarpy nasypu i wody infiltrujące w wierzchniej warstwie podłoża pod nasypem".

Jak już wcześniej zaznaczono, budynek na działce skarżących został wykonany po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia (...) r., przy czym projekt budowlany nie przewidywał dodatkowych (poza zbiornikiem retencyjnym) rozwiązań dla odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr (...).

Wobec tego organ nadzoru budowlanego nie był uprawniony do rozważania zasadności wprowadzenia w tym zakresie innych rozwiązań niże te, które przewidziane zostały we wspomnianym projekcie budowlanym. Nie był także uprawniony do badania prawidłowości zastosowanych w tym wypadku rozwiązań projektowych.

Rolą tego organu nie było również poszukiwanie przyczyn ewentualnego zalewania nieruchomości skarżących przez wody opadowe spływające z terenów wyżej położonych.

W wypadku zmiany stanu wody na gruncie zastosowanie ma art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne, który wskazuje organ właściwy do wydania decyzji w takim przypadku, jednak organem tym w żadnym razie nie może być organ nadzoru budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Wobec powyższego za nieuzasadnione należy uznać podnoszone przez skarżących argumenty dotyczące błędnego ustalenia przez organ nadzoru budowlanego przyczyn zalewania północno-wschodniej części działki nr (...) oraz błędnego przyjęcia przez ten organ, że wykonane na działce nr (...) prace nie spowodowały zmiany naturalnego spływu wód opadowych, a zagospodarowanie tej działki nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

Nie mają racji skarżący twierdząc, że różnica poziomów terenu pomiędzy sąsiadującymi działkami, jaka występuje od czasu wykonania nasypu gruntowego na tej działce, spowodowała zmiany naturalnego spływu wód opadowych i wód gruntowych na teren sąsiedniej nieruchomości - działki nr (...). Jak już bowiem wcześniej zaznaczono różnica poziomów terenu pomiędzy tymi działkami istniała od samego początku bowiem rzędna terenu w północnej części działki nr (...) już przed niwelacją wynosiła 114,5 m i sytuacja ta w żaden sposób nie zmieniła się po wykonaniu przedmiotowych prac. Podobnie nie zmieniła się rzędna terenu w części działki skarżących sąsiadującej z tą działką, która wynosiła i w dalszym ciągu wynosi 113,56 m. Wobec tego naturalny kierunek spływu wód opadowych zarówno przed niwelacją, jak i po niwelacji przebiegał w kierunku nieruchomości położonej niżej - czyli nieruchomości skarżących. Podniesienie poziomu części działki nr (...) z rzędnej 113,7 m do rzędnej 114,5 m spowodować mogło natomiast spowolnienie spływu wód bowiem część wody niewątpliwie zostaje wchłonięta przez ziemię nawiezioną na tę część działki. Skoro zdaniem skarżących, zalewanie ich działki spowodowało nawiezienie ziemi na część terenu sąsiadującego z tą działką to niewątpliwie skutecznym sposobem zmiany tej sytuacji powinno być nakazanie właścicielom działki nr (...) przywrócenia stanu poprzedniego i wywiezienia naniesionej na ich działkę ziemi. Takiego rozwiązania nie proponują jednak ani skarżący, ani rzeczoznawca budowlany J. C., który w swoich opiniach sugeruje jedynie wykonanie drenażu osłonowego zaporowego.

Z przyczyn, o których była już mowa powyżej, nakazanie stronie realizacji tego typu rozwiązania w postępowaniu prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego nie jest jednak możliwe.

Za nieuzasadnione należy także uznać zarzuty skarżących dotyczące dokonania przez organ wybiórczej i jednostronnej oceny materiału dowodowego oraz nieuwzględnienia wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii niezależnego biegłego.

Podkreślenia wymaga, że opinia techniczna rzeczoznawcy budowlanego J. C. dotyczy "wpływu podwyższenia terenu na działce nr (...) na zmianę warunków wodnych i gruntowo-wodnych, występujących na powierzchni gruntu i w podłożu gruntowym sąsiedniej działki nr (...), na której położony jest budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. (...) w S.". Jednakże jak już wskazano powyżej, niniejsza sprawa nie dotyczy zmiany warunków wodnych i gruntowo-wodnych na działce nr (...), lecz zgodności z przepisami prawa prac wykonanych przez właścicieli działki nr (...) na tejże działce.

Co więcej, biegły zakresem opinii objął nie tylko wykonane przez właścicieli działki nr (...) prace niwelacyjne, lecz także budowę na tej działce budynku, co nie było przedmiotem tego postępowania. Biegły jednoznacznie stwierdził, że w jego ocenie, warunki odpływu wód powierzchniowych i wód podziemnych uległy istotnej zmianie "po zabudowie terenu budynkami mieszkaniowymi, infrastrukturą techniczną podziemną oraz infrastrukturą drogową". Wskazał też, że warunki filtracji wód gruntowych w kierunku odbiornika wody, jakim jest w tym konkretnym przypadku ciek wodny S., uległy pogorszeniu, na skutek dokonanej zabudowy podziemnej (fundamenty obiektów, podziemna infrastruktura techniczna) oraz, że na skutek dokonanej zabudowy i utwardzenia znacznej części nawierzchni, radykalnie zmieniły się proporcje w ilości wód opadowych spływających po powierzchni terenu i wód wsiąkających w podłoże gruntowe, następie filtrujących w przestrzeni porowej masywu gruntowego. Zdaniem biegłego, ilość wód opadowych spływających z powierzchni działek zwiększyła się trzykrotnie.

Takie twierdzenia nie tylko wykraczają poza zakres niniejszego postępowania ale też nie uwzględniają realiów sprawy. Biegły wyliczając ilość wód opadowych spływających z powierzchni działek nie uwzględnił bowiem okoliczności, że wody opadowe z dachu budynku posadowionego na działce nr (...) zbierane są do zbiornika retencyjnego o pojemności 10 m3.

W tych okolicznościach nie sposób odnieść się do argumentacji biegłego, która wykracza poza zakres niniejszej sprawy, jak również nie sposób uznać, że niezbędne jest opracowanie kolejnej opinii z uwagi na sprzeczność opinii rzeczoznawców J. C. i M. F. Brak jest bowiem możliwości porównania opinii, w zakresie wykraczającym poza ramy niniejszego postępowania.

Pomimo to, należy stwierdzić, że wbrew argumentacji skarżących, organ dokonał oceny dowodu z opinii rzeczoznawcy J. C., wskazując, że nie zawiera ona odniesienia się do niektórych dowodów przedstawionych przez właścicieli działki nr (...), jak również zwracając uwagę, że przyjmuje ona błędne założenia (co do możliwości zatrzymywania wód opadowych z terenu sąsiednich działek na działce nr (...)).

Dodać też należy, że jak słusznie wskazał organ, ewentualne powołanie niezależnego biegłego byłoby uzasadnione, gdyby w sprawie pozostały do wyjaśnienia istotne wątpliwości. Jeżeli jednak zebrany materiał dowodowy jest wystarczający dla ustalenia, czy prace na działce nr (...) przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa wówczas przeprowadzenie takiego dowodu należy uznać za nieuzasadnione.

Z tych względów za nietrafny należy uznać zarzut naruszenia art. 7 k.p.a. w zw. z art. 75 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 78 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii niezależnego biegłego, jak również zarzut naruszenia art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. poprzez jednostronną i wybiórczą ocenę materiału dowodowego zebranego w sprawie, a także art. 107 § 3 k.p.a. poprzez wadliwe uzasadnienie decyzji.

Nietrafny okazał się także zarzut naruszenia art. 8 § 2 k.p.a. poprzez pominięcie w toku postępowania, że tożsame postępowanie przeprowadzone było przez organ I instancji w sprawie działki nr (...) położonej tuż obok działki nr (...), w którym zostało wydane odmienne rozstrzygnięcie, podczas gdy organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

W przypadku działki nr (...), już chociażby różnica w rzędnych terenu pomiędzy tą działką i działką skarżących oraz fakt, że nie jest działką sąsiadującą z działką nr (...) (pomiędzy tymi działkami znajduje się jeszcze działka nr (...)) powoduje, iż nie sposób uznać stany faktyczne i prawne w tych sprawach za "takie same".

Niezasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 6 k.p.a. w zw. z art. 7 k.p.a. i art. 8 § 1 k.p.a. oraz art. 138 § 2 k.p.a. poprzez brak ustaleń co do progu betonowego wybudowanego przez właściciela działki nr (...) oraz dołów chłonnych wykonanych na tej działce.

Organ odwoławczy jednoznacznie wskazał bowiem, że wykonane na tej działce doły chłonne nie mają na celu zatrzymania wód opadowych, a jedynie czasową ich retencję, choć przepisy techniczno-budowlane nie wymagają retencjonowania wód opadowych przepływających w sposób naturalny przez działkę. Podkreślić też należy, że zarówno doły chłonne, jak i próg betonowy nie wymagają zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej, a wykonane zostały jedynie celem spowolnienia spływu wód opadowych na działkę skarżących. Ich usunięcie z pewnością nie spowoduje (oczekiwanego przez skarżących) zatrzymania wód opadowych na działce nr (...).

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, należy wskazać, że nie sposób stwierdzić w jaki sposób przepis ten miałby zostać naruszony przez właścicieli wspomnianej wyżej działki.

Zgodnie z tym przepisem, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.

Argumenty skarżących zdają się sprowadzać do tego, że właściciele działki nr (...) nie zatrzymują na tej działce wód opadowych spływających nie tylko z tej działki, ale też z działek położonych wyżej, co jednak z powodów wskazanych powyżej byłoby nie tylko nierealne ale też niezgodne z przepisami ustawy Prawo wodne.

Zdaniem Sądu, nie sposób zgodzić się ze skarżącymi, że organ I instancji nie rozstrzygnął okoliczności na które zwrócił uwagę organ II instancji w decyzji z dnia (...) r.

Należy zauważyć, że w zaleceniach zawartych w tym rozstrzygnięciu ZWINB wskazał na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego o dokumentację dotyczącą pozwolenia na budowę budynku przy ul. (...) w S. oraz przeprowadzenia kontroli na nieruchomości dotyczących powstałych dołów chłonnych, jak również poczynienia ustaleń na temat powstałego progu betonowego wybudowanego przez właściciela działki.

Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że PINB uzyskał wspomnianą dokumentację, jak również przeprowadził w dniu 8 maja 2018 r. oględziny przedmiotowego obiektu budowalnego.

Dokonane ustalenia nie uzasadniały jednak nałożenia na właścicieli działki nr (...) obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Wykonanie krawężnika oraz dołów chłonnych nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W ocenie Sądu, za niezrozumiałe należy uznać powoływanie się przez skarżących na odpowiedź na przesłane przez wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 26 listopada 2013 r. zapytanie posła Wojciecha Pękalskiego w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego. Podzielając w pełni stanowisko zawarte w tej odpowiedzi należy wskazać, że odprowadzanie wód opadowych na grunty sąsiednie, nienależące do posiadacza działki, z której odprowadzane są wody opadowe, jest niedopuszczalne, podobnie jak niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości. Zabronione jest ponadto działanie polegające na podnoszeniu terenu, czego skutkiem jest utworzenie swoistej zapory, która stanowi przeszkodę dla naturalnego spływu wód opadowych, w efekcie czego wody opadowe kierowane są na teren sąsiedniej nieruchomości.

Tego typu działania nie zostały jednak podjęte przez właścicieli działki nr (...), wody opadowe spływają z tej działki w sposób naturalny z uwagi na jej położenie powyżej działki skarżących. Co więcej, właściciele wymienionej działki podjęli działania spowalniające spływ wody na działkę skarżących, chociaż obowiązek taki nie wynikał ani z przepisów prawa, ani decyzji o pozwoleniu na budowę.

Analizując wnioski dowodowe złożone przez skarżących oraz przez uczestników postępowania M. i K. S., Sąd uznał, że nie przyczynią się one do wyjaśnienia sprawy wobec czego w oparciu o art. 106 § 3 p.p.s.a. wnioski te oddalił. Wskazywane przez strony dowody dotyczyły przede wszystkim przyczyn zalewania działki skarżących, a jak już wskazano powyżej postępowanie w tej sprawie dotyczyło prawidłowości i zgodności z przepisami prawa prac wykonanych na działce nr (...), nie zaś przyczyn zalewania działki nr (...). Ponadto, przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości przeprowadzenia dowodu z filmu.

Podsumowując Sąd uznał, że w sprawie nie doszło do naruszenia przepisów wskazywanych przez skarżących. Sąd nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, nie stwierdził tego rodzaju naruszeń prawa procesowego i materialnego, które uzasadniałyby uwzględnienie skargi.

Z tych względów Sąd, działając na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.