Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702294

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 30 lipca 2019 r.
II SA/Sz 559/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) przedmiocie zobowiązania do zapłaty kosztów dotyczących usunięcia i przechowywania pojazdu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) przedmiocie zobowiązania do zapłaty kosztów dotyczących usunięcia i przechowywania pojazdu.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2019 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 18 czerwca 2019 r.

Termin zakreślony w zarządzeniu upłynął bezskutecznie z dniem 25 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Natomiast w myśl art. 220 § 3 tej ustawy, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ, pomimo wezwania, skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, skarga jako nie opłacona podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.