Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702306

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
II SA/Sz 514/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., nr (...) wydaną na podstawie art. 138 § 2 oraz 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy C. z dnia (...) r. odmawiającą J. G. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną, i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

J. G. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ze sprzeciwem od ww. decyzji organu odwoławczego z dnia (...) r.

W piśmie z dnia 18 lipca 2019 r. J. G. oświadczył, że cofa ww. sprzeciw.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 64b § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Stosownie do art. 60 ustawy, skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie skarżący cofnął swój sprzeciw na opisaną powyżej decyzję organu odwoławczego. W ocenie Sądu, dokonana przez stronę czynność procesowa nie budzi wątpliwości i brak jest podstaw do uznania, że jest ona niedopuszczalna. Wobec tego cofnięcie sprzeciwu, złożone przez stronę przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, jest dla Sądu wiążące.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 i art. 64b § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.