Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880586

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 501/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sędziowie WSA: Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Arkadiusz Windak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi L. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.