Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882291

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 lipca 2012 r.
II SA/Sz 500/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska (spr.).

Sędziowie: WSA Barbara Gebel, NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 lipca 2012 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ponownego przystąpienia do programu w sprawie pomocy osobom zagrożonym eksmisją oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.