Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 czerwca 2018 r.
II SA/Sz 497/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia I. umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem w zakresie kosztów sądowych, II. ustanowić adwokata

Uzasadnienie faktyczne

R. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W dniu 23 maja 2018 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. We wniosku złożonym na urzędowym formularzu zaznaczyła, że wnosi także o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że samotnie wychowuje czworo dzieci w wieku od 14 lat do roku, a jedynym źródłem utrzymania jej rodziny są alimenty i zasiłki rodzinne na dzieci. Najstarsza córka otrzymuje też rentę rodzinną po ojcu w kwocie (...) zł miesięcznie. Dochód rodziny wynosi (...) zł miesięcznie, a zobowiązania i wydatki stałe wynoszą (...) zł miesięcznie tj. czynsz (...) zł, energia elektryczna (...) zł, gaz (...) zł, opłata za przedszkole (...) zł, logopeda (...) zł, fizjoterapeuta (...) zł tygodniowo, media (...) zł, polisa na życie (...) zł, pakiet medyczny (...) zł. Jedynym majątkiem skarżącej jest mieszkanie o pow. 40 m2.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.)- dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy).

W myśl art. 249a p.p.s.a. jeżeli rozpoznanie wniosku o prawo pomocy stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. W niniejszej sprawie skarżąca jest zwolniona z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawie, na mocy art. 239 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarga dotyczy decyzji z zakresu szeroko rozumianej opieki i pomocy społecznej, dlatego skarżąca z mocy ustawy jest zwolniona od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Z tej przyczyny wniosek w tej części jako bezprzedmiotowy należało umorzyć.

Mając natomiast na względzie informacje dotyczące sytuacji majątkowej i rodzinnej skarżącej wynikające z uzasadnienia wniosku oraz akt administracyjnych sprawy, należało uwzględnić wniosek w części dotyczącej ustanowienia adwokata, ponieważ wnioskodawczyni nie jest w stanie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika procesowego korzystając z własnych zasobów i możliwości.

W tej sytuacji wniosek o ustanowienie adwokata należało uwzględnić na podstawie art. 246 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.