Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880218

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 434/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski (spr.), WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Barbary Rzuchowskiej sprawy ze skargi S. G. i A. G. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.