Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880202

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 427/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski, WSA Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi Spółki A. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.