Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001839

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 5 lipca 2018 r.
II SA/Sz 417/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska (spr.).

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski, WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 5 lipca 2018 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.