Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814074

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
II SA/Sz 411/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sędziowie WSA: Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr (...) w Ś. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie dodatku specjalnego

I.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr (...) w Ś. z dnia (...) nr (...),

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r., Nr (...) D., na podstawie art. 127 § 2, art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, art. 80 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1414), § 13 ust. 1, 1a, 2, 2a, 2b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1151 z późn. zm.), utrzymał w mocy decyzję D. z dnia (...) r., nr (...) dodatek specjalny (...), którą odmówiono st. bosm. T. S. podwyższenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, w drodze zwiększenia mnożnika kwoty bazowej o (...)

W uzasadnieniu organ podał, że st. bosm. T. S. w dniu (...) r. zwrócił się z wnioskiem do D. o przyznanie zwiększonego dodatku specjalnego z tytułu wykonywania nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości (...) wskazując, że realizował nurkowania w ramach projektu (...) pt. "(...)". W ramach projektu wykonał dwa nurkowania powyżej głębokości (...) m w sprzęcie o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego typu (...). Decyzją Nr (...) dodatek specjalny (...) z dnia (...) r. D., jako organ I instancji, odmówił wnioskodawcy podwyższenia dodatku specjalnego uzasadniając, iż w § 13 ust. 1 w zw. z ust. 1a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych z dnia 8 czerwca 2004 r., podstawą do zwiększenia wysokości przedmiotowego dodatku specjalnego jest konieczność wykonywania w głębinowym sprzęcie nurkowym zadań pod wodą "w ramach obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska"- co w zaistniałym stanie faktycznym nie miało miejsca, gdyż żołnierz w zakresie swoich zadań nie ma obowiązku wykonywania nurkowań doświadczalnych. Nurkowania te były więc jedynie "czynnościami dodatkowo powierzonymi".

T. S. złożył w dniu (...) r. odwołanie do D. W odwołaniu tym podniósł, iż decyzja została wydana w sposób krzywdzący i z pominięciem § 13 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Dodał także, iż posiada uprawnienia starszego nurka minera oraz uprawnienia dopuszczające do eksploatacji aparatów nurkowych o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego typu "(...) r. wydane przez Akademię Marynarki Wojennej.

Rozpatrując wniesione odwołanie D. podał, że w myśl art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1414) - zwanej dalej "ustawą", żołnierze zawodowi otrzymują do uposażenia zasadniczego m.in. dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z analizy przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1151 z późn. zm.) wynika, że do szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, uprawniających żołnierza zawodowego do otrzymania dodatku specjalnego, zalicza się wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego a prawo do otrzymywania dodatku specjalnego przysługuje żołnierzowi zawodowemu w przypadku wypełniania obowiązków (zadań) służbowych pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego. Wysokość tego dodatku została natomiast uzależniona z jednej strony od ilości przebytych godzin pod wodą, z drugiej od rodzaju sprzętu nurkowego, z użyciem którego wykonywane są - w ramach obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego - zadania pod wodą. Zwiększenie mnożnika kwoty bazowej o (...) żołnierzom zawodowym uzależnione jest od wykonywania przez nich nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, przy czym wykonywanie nurkowań w sprzęcie głębinowym winno następować w ramach obowiązków wynikających z opisu stanowiska służbowego.

Dalej organ odwoławczy podał, że prawodawca warunkuje uzyskanie tego uprawnienia od faktu używania sprzętu nurkowego przeznaczonego do nurkowań głębinowych, a nie - jak przyjął organ I instancji - faktu nurkowania na głębokościach powyżej (...) m. Abstrahując od ustalenia, czy sprzęt nurkowy typu (...) jest głębinowym sprzętem nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, należy mieć na uwadze, iż w przypadku zakwalifikowania tego sprzętu jako głębinowego zasilonego mieszaniną oddechową, do zwiększenia mnożników kwoty bazowej, a tym samym zwiększenia dodatku specjalnego o którym mowa w § 13 ust. 1a rozporządzenia koniecznym jest wykonywanie zadań pod wodą w tym sprzęcie w ramach obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego. Jak wynika z zakresu działania Grupy Nurków Minerów, do zadań Grupy należy m.in.: lokalizacja, identyfikacja i likwidacja uzbrojenia broni podwodnej w portach, kanałach portowych oraz na torach wodnych i kotwicowiskach do głębokości 20 m (akweny przybrzeżne); wykrywanie, identyfikacja oraz likwidacja min i innych ładunków podwodnych we współdziałaniu z okrętami (TRB oraz NiM) na otwartych akwenach morskich (do 50 m). Z kolei zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego dowódcy zespołu (stanowiska zajmowanego przez odwołującego się) w podstawowych obowiązkach na stanowisku służbowym tego żołnierza, brak jest zapisu o obowiązku wykonywania przez żołnierza zadań pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego, natomiast zgodnie z zakresem obowiązków dowódcy zespołu, do jego zadań należy m.in. wykonywanie prac podwodnych w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Nadto organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z wnioskiem st. bosm. T. S., realizował on w terminie (...) r. nurkowania w ramach projektu (...) pt. "(...)" w K. We wskazanym okresie żołnierz wykonał (...) nurkowania, w łącznym wymiarze (...) minut, na głębokości powyżej (...) m. Z tytułu wykonania powyższych nurkowań otrzymał gratyfikacje finansową wypłaconą z funduszu przewidzianego na realizację projektu. Celem uczestniczenia w realizacji pracy naukowo badawczej pod wyżej wymienionym tytułem został oddelegowany przez dowódcę swojej macierzystej jednostki wojskowej, zgodnie z pismami Szefa Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej Nr (...) r. Zatem nie wykonywał on powyższych nurkowań w ramach zwykłych obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym. Przedmiotowe nurkowania były czynnościami powierzonymi wykraczającymi poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza, zatem z samej swej natury - sporadycznymi i nie wynikającymi z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym i karty opisu stanowiska służbowego.

Na decyzję organu odwoławczego skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł T. S., zarzucając jej naruszenie:

1.

art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych poprzez przyjęcie, że skarżący nie spełnia warunków do przyznania mu dodatku specjalnego z tytułu wykonywania nurkowania w głębinowym sprzęcie zasilanym mieszaniną oddechową przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,30;

2.

naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. poprzez odstąpienie od wysłuchania stron przed wydaniem decyzji co do istoty sprawy;

3.

niewłaściwe zastosowanie art. 138 § 1 ust. 1 k.p.a. poprzez bezzasadne utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji i niezastosowanie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, nadto o przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów na okoliczność kwalifikacji używanego przez niego sprzętu nurkowego, daty jego wprowadzenia na wyposażenie wojska, posiadanych uprawnień starszego nurka minera i daty ich uzyskania, stanowiska organów obydwu instancji.

Skarżący wskazał, że pełniąc służbę w (...) nabył stosowne kwalifikacje do wykonywania podwodnych działań minerskich, nurkowań i prac podwodnych zgodnie z kwalifikacjami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1547). Wymienione kwalifikacje nabył w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, do których został skierowany na podstawie rozkazów i decyzji przełożonych w celu zapewnienia możliwości wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowiskach w J.

W związku z powyższym, zgodnie z wymaganiami przełożonych oraz kartą opisu stanowiska służbowego nabył kwalifikacje starszego nurka minera, które zgodnie z uzyskanym dyplomem uprawniają do nurkowania oraz wykonywania prac podwodnych z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi do głębokości (...) metrów oraz wykonywania prac podwodnych doświadczalnych w zakresie ww. uprawnień.

Skarżący wyjaśnił, że do odbycia nurkowań prowadzonych w AMW został oddelegowany poleceniem Dowódcy JW 3(...) (w związku z pismem Szefa Ratownictwa Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej nr (...) r.). Przedmiotowe nurkowania wykonywał w czasie godzin służbowych, na polecenie przełożonych oraz zgodnie z kwalifikacjami nabytymi w SZ RP, w których jasno określono, że wykonywanie prac doświadczalnych leży w zakresie kwalifikacji starszego nurka minera, które posiada.

Według skarżącego, nie można zgodzić się z tezą zawartą w zaskarżanej decyzji, że wykonywanie nurkowań doświadczalnych wykracza poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierza. Obowiązek taki w sposób bezpośredni wynika bowiem z uprawnień i praw określonych dyplomem starszego nurka minera. Przyjęto zatem, że nurek posiadający takie kwalifikacje może wykonywać takie zadania. Wynika z tego jasno, że już na etapie określania uprawnień nurkowych przewidziano taką sytuację i znalazła ona swoje odzwierciedlenie w unormowaniach prawnych dotyczących SZ RP. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w swojej treści nie określa ilości nurkowań doświadczalnych wymaganych do otrzymania bądź podwyższenia stosownego dodatku, określa jedynie, że mnożnik kwoty bazowej zwiększa się o 0,30 żołnierzom zawodowym wykonującym nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, i mówi jedynie o "wykonywaniu", co oznacza, że muszą to być co najmniej dwa nurkowania, a ten warunek został przez skarżącego spełniony.

Dalej skarżący argumentował, w aspekcie posiadania uprawnień przez żołnierzy wchodzących w skład grupy nurków, że nurkowanie na większych głębokościach niż to wynika z zakresu działania oraz z wykorzystaniem sprzętu do nurkowań głębokowodnych jest niezbędne do podtrzymania posiadanych przez nich uprawnień oraz podtrzymania nawyków niezbędnych do realizacji nakazanych zadań w sposób bezpieczny. Wobec powyższego, fakt ograniczeń zawartych w zakresie działania pododdziału, w którym służy skarżący nie może być przesłanką do odmowy podwyższenia dodatku. Dużo istotniejszym jest fakt, że w zakresie obowiązków skarżącego na zajmowanym przez niego stanowisku - Dowódca Zespołu zawarto w pkt 7 zapis, że jego obowiązkiem jest wykonywanie prac podwodnych w zakresie posiadanych kwalifikacji. Skoro skarżący posiada kwalifikacje do prowadzenia nurkowań oraz prowadzenia prac doświadczalnych to należy uznać, że jednym z jego obowiązków jest wykonywanie właśnie tego typu nurkowań. Stąd teza podnoszona w uzasadnieniu decyzji o nieprzyznaniu stosownego dodatku z tego powodu, że nurkowanie doświadczalne nie wynika z pełnionych obowiązków, jest chybiona.

Zdaniem skarżącego, bez znaczenia pozostaje przywoływany przez organ wydający decyzję odmowną fakt, że z tytułu odbytych nurkowań doświadczalnych zostało mu wypłacone dodatkowe wynagrodzenie. Należność ta jest przewidziana odrębnym przepisem prawnym i spełnia zadanie jakoby zadośćuczynienia wykonującym podwodne prace doświadczalne w warunkach dużo większego niż standardowe ryzyka. Nurkowanie doświadczalne, w tym prowadzenie prób nowego sprzętu nurkowego lub nurkowania doświadczalne w komorze hiperbarycznej z użyciem nowego sprzętu, nie są obojętne dla zdrowia i ogólnej kondycji żołnierzy w nich uczestniczących. Stąd też nie można uzasadniać odmowy przyznania dodatku specjalnego faktem otrzymanego jednorazowo wynagrodzenia z tytułu prowadzenia nurkowań doświadczalnych.

W odpowiedzi na skargę D. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób, który miał lub mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sądowa kontrola legalności zaskarżonych orzeczeń administracyjnych sprawowana jest przy tym w granicach sprawy, a sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami skargi, czy też powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.). W myśl natomiast w myśl art. 135 p.p.s.a. sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

W tak określonym zakresie kognicji Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie była decyzja D. z dnia (...) r. utrzymująca w mocy decyzję D. r. orzekającą o odmowie zwiększenia skarżącemu mnożnika kwoty bazowej w wysokości (...) z tytułu wykonywania nurkowań w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową.

Materialnoprawną podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz przepisy obowiązującego w dacie orzekanie przez organy obu instancji rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (tekst jedn.:Dz. U. z 2013 r. poz. 1151) - zwane dalej "rozporządzeniem".

W myśl art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy żołnierze zawodowi otrzymują do uposażenia zasadniczego m.in. dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy dodatki do uposażenia przyznaje, w formie decyzji, organ, o którym mowa w art. 104. Z kolei w art. 80 ust. 6 ustawy zawarte zostało upoważnienie dla Ministra Obrony Narodowej, któremu - w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy - delegowano uprawnienie do określenia w drodze rozporządzenia:

1)

szczegółowych warunków i trybu otrzymywania, przyznawania, zawieszania, obniżania i wstrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokość,

2)

sposobu ustalania wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej,

3)

szczególnych właściwości lub warunków pełnienia zawodowej służby wojskowej uprawniających żołnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

4)

stanowisk służbowych, których zajmowanie, i jednostek wojskowych, w których pełnienie służby uprawnia do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- uwzględniając charakter wykonywanych czynności, zakres obowiązków służbowych i ich specyfikę, kwalifikacje niezbędne przy wykonywaniu obowiązków służbowych i miejsce pełnienia służby oraz zapewniając sprawność postępowania w tych sprawach.

W oparciu o powyższą delegację w dniu 8 czerwca 2004 r. Minister Obrony Narodowej wydał wskazane już powyżej rozporządzenie.

W § 4 rozporządzenia wskazano, że do szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, uprawniających żołnierza zawodowego do otrzymywania dodatku specjalnego, zalicza się m.in. wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego (pkt 3). Zgodnie natomiast z § 13 ust. 1 rozporządzenia żołnierz zawodowy wykonujący w ramach obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego otrzymuje miesięczny dodatek specjalny, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:

1)

0,60 - który wykonał pod wodą zadania w łącznym wymiarze powyżej 1.500 godzin;

2)

0,50 - który wykonał pod wodą zadania w łącznym wymiarze powyżej 1.000 do 1.500 godzin;

3)

0,40 - który wykonał pod wodą zadania w łącznym wymiarze powyżej 500 do 1.000 godzin;

4)

0,30 - który wykonał pod wodą zadania w łącznym wymiarze do 500 godzin.

W myśl natomiast § 13 ust. 1a rozporządzenia mnożniki kwoty bazowej, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 0,30 żołnierzom zawodowym wykonującym nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową.

Zdaniem organ II instancji prawidłowa wykładnia § 13 ust. 1a rozporządzenia prowadzi do wniosku, że przyznanie zwiększonego mnożnika kwoty bazowej uzależnione jest od wykonywanych przez żołnierza zawodowego obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego. Muszą to być zadania pod wodą z użyciem głębinowego sprzętu nurkowego zasilonego mieszaniną oddechową. Organ odwoławczy zdaje się nie kwestionować, że sprzęt nurkowy typu (...) może być wykorzystywany jako głębinowy sprzęt nurkowym zasilany mieszaniną oddechową. Jednak zdaniem organu, oprócz tego, że żołnierz wykonuje nurkowania w sprzęcie głębinowym, to dodatkowo z zakresu obowiązków żołnierza na zajmowanym stanowisku musi wynikać, że zobowiązany jest wykonywać nurkowania w tym sprzęcie. Nadto, zdaniem organu odwoławczego, dopiero przy wykonywaniu nurkowań na głębokościach powyżej (...) m sprzęt nurkowy typu (...) wykorzystywany jest jako głębinowy i tylko takie nurkowanie może być uznane, jako nurkowanie głębinowe.

Zaprezentowaną przez organ odwoławczy wykładnię przepisu § 13 ust. 1a rozporządzenia uznać należy za prawidłową. Słusznie organ wskazuje, że treść przepisu ust. 1a § 13 rozporządzenia nie może być odczytywana w oderwaniu od brzmienia ust. 1 § 13 tego rozporządzenia. Łączne odczytanie obu przepisów prowadzi do wniosku, że aby żołnierzowi zawodowemu przysługiwało prawo do dodatku specjalnego w wysokości obliczonej z uwzględnieniem mnożnika kwoty bazowej określonego w § 13 ust. 1a rozporządzenia, to do zakresu jego obowiązków, wynikających z opisu zajmowanego stanowiska służbowego, należeć musi wykonywanie nurkowań w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową.

Według organu odwoławczego z zakresu obowiązków skarżącego na zajmowanym stanowisku służbowym i karty opisu stanowiska służbowego nie wynika, aby do jego zadań należało wykonywanie nurkowań w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową.

Zgadzając się z dokonaną przez organ odwoławczy interpretacją przepisów rozporządzenia wskazać jednak należy, że argumentacja organu, co do zakresu obowiązków skarżącego, a konkretnie braku w tym zakresie obowiązku wykonywania nurkowań w sprzęcie głębinowym, nie znajduje odzwierciedlenia w materiale dowodowy przesłanym do Sądu wraz z aktami sprawy.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano, że z zakresu działania Grupy Nurków Minerów wynika, iż do zadań Grupy należy m.in.: lokalizacja, identyfikacja i likwidacja uzbrojenia broni podwodnej w portach, kanałach portowych oraz na torach wodnych i kotwicowiskach do głębokości 20 m (akweny przybrzeżne); wykrywanie, identyfikacja oraz likwidacja min i innych ładunków podwodnych we współdziałaniu z okrętami (TRB oraz NiM) na otwartych akwenach morskich (do 50 m).

Tymczasem w wymienionych powyżej dokumentach, znajdujących się w aktach sprawy, brak jest podanych przez organ II instancji ograniczeń wykonywania zadań do głębokości 20 m oraz 50 m. Opisane są te same zadania, które wskazał organ, ale bez żadnych ograniczeń co do głębokości.

W takiej sytuacji, zdaniem Sądu, organ nie wykazał przekonująco, że do zadań skarżącego nie należy wykonywanie nurkowań na głębokości przekraczającej 50 m, tym bardziej, że nurkowania te wykonywane są, jak sam przyznaje organ, w sprzęcie, który może być wykorzystywane jak sprzęt głębinowy.

Wątpliwości Sądu budzi również stanowisko organu, czy faktycznie sprzęt nurkowy typu CRABE może być wykorzystywany dwojako, tj. jako sprzęt nurkowy oraz nurkowy głębinowy zasilanym mieszaniną oddechową. W tym zakresie organ swojego stanowiska nie wyjaśnił, ani nie powołał na tę okoliczność żadnych dowodów. Wyjaśnienie tej okoliczności jest o tyle istotne, że w przepisie § 13 ust. 1a rozporządzenia jest mowa tylko o wykonywaniu nurkowań w sprzęcie głębinowym zasilanym mieszaniną oddechową, bez zastrzeżenia, że nurkowania w tym sprzęcie muszą być wykonywane na głębokościach przekraczających (...) m. A zatem gdyby się okazało, że sprzęt nurkowy typu (...), jak twierdzi skarżący, jest sprzętem głębinowym zasilanym mieszaniną oddechową, to wykonywanie w nim nurkowań na każdej głębokości stanowić powinno podstawę do zwiększenia dodatku specjalnego - zgodnie z ust. 1a § 13 rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe uznać należało, że zaskrzona decyzja wydana została bez wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, tj. z naruszeniem art. 7, 77 k.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 135 oraz 152 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.