Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468909

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 czerwca 2014 r.
II SA/Sz 378/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Bieńkowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. K., przedstawiciela ustawowego małoletniego G. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi małoletniego G. M. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego L. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: 1/ zwolnić stronę od kosztów sądowych, 2/ ustanowić adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Przedstawiciel ustawowy małoletniego G.M. - L.K. złożyła w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu podała, że samotnie wychowuje dwójkę dzieci, z którymi mieszka na stancji. Aktualnie zawiesiła działalność gospodarczą i jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jej jedynym dochodem są alimenty na dzieci i świadczenia rodzinne w łącznej wysokości (...) zł miesięcznie. Dodatkowo z prac dorywczych uzyskuje kwotę ok. (...) zł, natomiast wydatki związane z wynajmem stancji to koszt rzędu ok. (...) zł miesięcznie. Oświadczyła, że nie posiada wraz z dziećmi żądnego majątku.

Do wniosku załączyła kartę świadczeń otrzymywanych w okresie od lutego do kwietnia 2014 r. z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kartę wypłaty świadczeń alimentacyjnych za ten sam okres, decyzję Starosty z dnia 13 maja 2014 r. o uznaniu jej za osobę bezrobotną oraz odmowie przyznania prawa do zasiłku i kserokopię przyjęcia w dniu 13 maja 2014 r. wniosku o zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy). Zawarte w cytowanym przepisie określenie "gdy osoba wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Zatem rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę.

Oceniając przedmiotowy wniosek, referendarz sądowy uznał, że w obecnej sytuacji osobistej i finansowej, zarówno uiszczenie kosztów sądowych związanych z zawisłym postępowaniem sądowym w sprawie, jak i poniesienie kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika procesowego, stanowi dla wnioskodawczyni nadmierne obciążenie. Ze złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów wynika, że nie jest ona w stanie poczynić jakichkolwiek oszczędności, bowiem dochody, które osiąga wraz z dziećmi w ramach świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej pozwalają jedynie na skromne życie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.