Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897845

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 26 maja 2011 r.
II SA/Sz 375/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Gebel, Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.