II SA/Sz 37/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203081

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2017 r. II SA/Sz 37/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. I. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Z. I. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opisaną w sentencji decyzję Wojewody z dnia (...) r. w utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą O. pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej (...)" na terenie działki nr (...) obręb (...) przy ul. (...)

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 11 stycznia 2017 r. zobowiązano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 500 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 20 odpisów podpisanej skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwania zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 23 stycznia 2017 r. Termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z dniem 30 stycznia 2017 r. Skarżąca zobowiązania Sądu nie wykonała.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 1 ww. ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata.

W myśl natomiast przepisu art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy sąd odrzuca skargę, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis. Przez należyte opłacenie pisma należy rozumieć jego opłacenie zarówno w terminie, w wysokości zgodnej z prawem, jak i we właściwy sposób.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca, pomimo skutecznego doręczenia jej odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, nie uiściła wpisu oraz nie nadesłała odpisów skargi.

Z tej przyczyny sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.