Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897897

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 maja 2011 r.
II SA/Sz 365/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie WSA: Barbara Gebel (spr.), Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r. sprawy ze skargi B. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.