Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882893

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 30 maja 2012 r.
II SA/Sz 341/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sędziowie: WSA Maria Mysiak, NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 maja 2012 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.