Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638271

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 marca 2019 r.
II SA/Sz 33/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Inspektora Pracy w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu inspektora pracy postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe;

2. zwrócić skarżącej E. D. uiszczony wpis od skargi w kwocie (...) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 grudnia 2018 r. E. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu inspektora pracy.

W piśmie z dnia 8 marca 2019 r. skarżąca oświadczyła, że cofa złożoną w niniejszej sprawie skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W rozpatrywanej sprawie, wobec cofnięcia skargi, nie znajdując podstaw do uznania tego cofnięcia za niedopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postępowanie sądowe wywołane skargą E. D. umorzyć. Ponadto, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej wyżej ustawy, Sąd postanowił zwrócić stronie uiszczony wpis od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.