Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880122

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 9 maja 2012 r.
II SA/Sz 325/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Tomaszewska.

Sędziowie WSA: Barbara Gebel, Arkadiusz Windak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 maja 2012 r. sprawy ze skargi E. K. opiekuna prawnego A. K. i O. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.