Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855109

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 października 2014 r.
II SA/Sz 311/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Makowska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 października 2014 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranej pomocy finansowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.