Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871692

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 września 2013 r.
II SA/Sz 307/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), podjąć z urzędu postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 401/11, ponieważ ustała przyczyna jego zawieszenia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.