Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879683

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 maja 2012 r.
II SA/Sz 306/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.).

Sędziowie: WSA Barbara Gebel, NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 maja 2012 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.