II SA/Sz 305/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2513691

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. II SA/Sz 305/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) r. nr (...) w sprawie odmowy przyznania S. B. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad babcią M. B.

Powyższą decyzję doręczono S. B. w trybie art. 44 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez awizowanie przesyłki w urzędzie pocztowym w dniu 1 września 2017 r. (I awizo - 18 sierpnia 2017 r., II - 28 sierpnia 2017 r.).

S. B. w dniu (...) r. (data nadania w urzędzie pocztowym) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Wraz ze skargą, skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd wezwał S. B. do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez wskazanie kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania stosownie do art. 49 § 2 w zw. z art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z uwagi na okoliczność, iż skarżący w zakreślonym terminie zobowiązania Sądu nie wykonał i nie uzupełnił braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Sąd zarządzeniem z dnia 22 maja 2018 r. sygn. akt II SA/Sz 305/18 pozostawił wniosek skarżącego bez rozpoznania.

Powyższe zarządzenie doręczono S. B. w trybie w trybie art. 73 § 1 p.p.s.a. w dniu 15 czerwca 2018 r. (I awizo 1 czerwca 2018 r., II awizo w dniu 11 czerwca 2018 r.) Termin do jego zaskarżenia upłynął bezskutecznie w dniu 22 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Skarga wniesiona po upływie tego terminu podlega odrzuceniu przez sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej, znajdującego się aktach administracyjnych niniejszej sprawy, trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu na zaskarżoną decyzję, upływał dla strony skarżącej z dniem 2 października 2017 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że została ona doręczona S. B. w dniu 1 września 2017 r. Tymczasem skarżący złożył skargę do Sądu dopiero w dniu 17 listopada 2017 r., a więc z uchybieniem wskazanego w ustawie terminu.

Ponadto wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi sąd pozostawił bez rozpoznania zarządzeniem z dnia 22 maja 2018 r. sygn. akt II SA/Sz 305/18. Zarządzenie to stało się prawomocne z dniem 22 czerwca 2018 r.

W tym stanie rzeczy, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.