II SA/Sz 250/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3021600

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2020 r. II SA/Sz 250/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie murka oporowego postanawia: 1/ odrzucić skargę, 2/ zwrócić skarżącej kwotę (...) ((...)) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na opisane w sentencji postanowienie Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie murka oporowego.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II z dnia 31 marca 2020 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 21 kwietnia 2020 r. W dniu 28 kwietnia 2020 r. skarżąca uiściła wpis od skargi, nie podała jednak swojego numeru PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) dalej "p.p.s.a." w przypadku gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

W myśl natomiast art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, a takim jest m.in. brak podania numeru PESEL, obliguje sąd do odrzucenia wniesionej skargi na podstawie przytoczonego wyżej art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie, bezsporne jest, że skarżąca składając skargę na wyżej powołane postanowienie nie podała swojego numeru PESEL, do czego była zobowiązana na mocy obowiązującego art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. Zatem zasadnie została wezwana do uzupełnienia wymienionego braku formalnego. Wezwanie zawierało również pouczenie o konsekwencjach jego niewykonania, a mianowicie konieczność odrzucenia przez Sąd pisma zawierającego braki.

Jak wyżej wskazano, wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi zostało odebrane przez skarżącą w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Zaznaczenia wymaga, że w sprawie nastąpiło zawieszenie biegu terminu na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. - dalej ustawa), który stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Uwzględniając treść art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy stwierdzić należy, że termin do uzupełnienia braków formalnych w niniejszej sprawie nie rozpoczął zatem swojego biegu, następnego dnia po odebraniu przez skarżącą wezwania.

Art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy został uchylony na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 - dalej ustawa zmieniająca). Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy zmieniającej terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Zgodnie zatem z art. 68 ust. 7 ustawy zmieniającej termin do uzupełnienia braków formalnych skargi, rozpoczął swój bieg od dnia 25 maja 2020 r., zaś ostatnim dniem do uzupełnienia braków formalnych był dzień 31 maja 2020 r., który był dniem wolnym od pracy. Uwzględniając więc treść art. 83 § 2 p.p.s.a., stwierdzić należy, że termin na podanie numeru PESEL upłynął w dniu 1 czerwca 2020 r.

W zakreślonym terminie skarżąca, nie podała wymaganego numeru PESEL. Tym samym skarga obarczona jest brakiem formalnym, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skargę w niniejszej sprawie odrzucił, o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.