Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879733

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 maja 2012 r.
II SA/Sz 248/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki.

Sędziowie: WSA Barbara Gebel, NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 maja 2012 sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.