Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 marca 2019 r.
II SA/Sz 241/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C., B. C., D. C. na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr XLVII/313/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" postanawia: odrzucić skargę D. C.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. A. C., B. C. i D. C., reprezentowani przez adw. M. Ł., wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr XLVII/313/2018 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo". A. C. od skargi uiścił wpis w wysokości 300 zł.

Przewodniczący Wydziału II wezwał każdego z pozostałych skarżących, tj, D. C. i B. C., obrębionymi zarządzeniami z dnia 28 lutego 2019 r. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 300 złotych jednocześnie pouczając, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Odpisy powyższych zarządzeń zostały doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 8 marca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 134).

W dniu 12 marca 2019 r. B. C. uiścił przelewem na rachunek WSA w Szczecinie wpis od skargi w kwocie 300 zł, natomiast D. C. nie opłaciła skargi (por. notatka urzędowa z dnia 19 marca 2019 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Przy czym pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku (art. 214 § 2 p.p.s.a.).

Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie, każdy ze skarżących reprezentuje swój własny interes prawny chroniony konkretnym przepisem prawa materialnego, wobec czego Sąd wezwał osobno D. C. i B. C. do opłacenia wniesionej przez nich skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego należnego od złożonej skargi została skutecznie doręczona pełnomocnikowi skarżących w dniu 8 marca 2019 r. W tej sytuacji siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 15 marca 2019 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy. Jak wynika z akt sprawy, skarżący w zakreślonym terminie uiścił wpis, o którym był wzywany. Z kolei skarżąca do dnia dzisiejszego nie opłaciła skargi.

W tym stanie rzeczy skargę D. C. jako nieopłaconą należało odrzucić stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym Sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.