Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851811

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
II SA/Sz 221/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Makowska.

Sędziowie: WSA Barbara Gebel, NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Wojewody z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.