II SA/Sz 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046510

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. II SA/Sz 206/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. R. z dnia (...) r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. R. dnia (...) lutego 2020 r. wniósł, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pismo zatytułowane "zażalenie", w którym uznał za "niezadawalającą" decyzję "Z. Urzędu Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych".

W odpowiedzi na skargę Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w S. wskazała, że z treści skargi nie wynika którego organu dotyczy skarga, czy Z. Urzędu Wojewódzkiego, czy też Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w S., bowiem są to dwa niezależne od siebie podmioty.

Zarządzeniem z dnia 7 maja 2020 r. zobowiązano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jednoznaczne określenie przedmiotu zaskarżenia, w tym poprzez wskazanie daty i numeru zaskarżonej decyzji lub postanowienia oraz jednoznaczne oznaczenie organu, który wydał decyzję i którego działania skarga dotyczy, jednocześnie wskazano, że zarządzenie należy wykonać w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na wezwanie D. R. zwrócił się do Sądu o wskazanie jakiej osoby dotyczy skarga, czy D. R., czy G. R.

W tej sytuacji Sąd zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2020 r. zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi - pisma zatytułowanego "zażalenie" z dnia (...) lutego 2020 r. złożonego przez D. R. w imieniu własnym - zgodnie z art. 57 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - poprzez jednoznaczne określenie przedmiotu zaskarżenia, w tym poprzez wskazanie daty i numeru zaskarżonej decyzji lub postanowienia oraz jednoznaczne oznaczenie organu, który wydał decyzję i którego działania skarga dotyczy, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało skarżącemu przesłane drogą elektroniczną i doręczone w dniu 15 lipca 2020 r., jak wynika z Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (k.29). Jednakże skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 j.t. z późn. zm.), dalej zwanej: "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (pkt 1), oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy (pkt 2), określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (pkt 3). Podkreślenia przy tym wymaga, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

W sytuacji, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o uzupełnienie pisma lub poprawienie w terminie siedmiodniowym pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). W przypadku, gdy pismo stanowi skargę, nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi powoduje jej odrzucenie stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a.

Wobec tego, że skarga z dnia 26 lutego 2020 r. nie była precyzyjna Sąd kolejnym zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2020 r. wezwał skarżącego do jednoznacznego określenia przedmiotu zaskarżenia poprzez wskazanie daty i numeru zaskarżonej decyzji lub postanowienia oraz jednoznaczne oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy.

Jak wynika z akt sprawy opisane wyżej wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 lipca 2020 r., wobec tego ustawowy, siedmiodniowy termin upłynął dnia 22 lipca 2020 r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy, jednakże strona w zakreślonym terminie nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.