Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2011460

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 14 marca 2016 r.
II SA/Sz 19/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie z siedzibą w S. w dniu (...). wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Skargę podpisał K. N.

Zarządzeniem z dnia (...). Sąd poinformował K. N. o treści art. 35 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zobowiązał go do wykazania, że należy do kręgu osób wymienionych w art. 35 § 1 i 2 ww. ustawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem niedopuszczania go do udziału w sprawie. Przesyłkę zawierającą powyższe zobowiązanie, doręczono pod adresem K. N. dorosłemu domownikowi w dniu (...) r. Termin na wykonanie zobowiązania Sądu upłynął bezskutecznie w dniu (...) r.

W związku z niewykazaniem przez K. N. w zakreślonym terminie, że należy do kręgu osób wskazanych w art. 35 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi tj. niewykazaniem, że może być pełnomocnikiem strony skarżącej, zarządzeniem z dnia (...). Sąd wezwał Stowarzyszenie w S., do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia (...)., w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez:

- nadesłanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- podpisanie skargi lub nadesłanie odpisu podpisanej skargi przez osobę uprawnioną do reprezentacji strony skarżącej wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- nadesłanie pięciu odpisów podpisanej skargi, celem doręczenia uczestnikom postępowania.

Ponadto zarządzeniem z dnia (...). Sąd wezwał skarżące Stowarzyszenie do uiszczenia opłaty sądowej od wniesionej skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zobowiązania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpisy wskazanych zarządzeń z dnia (...). doręczono pod adresem Stowarzyszenia, osobie uprawnionej do odbioru przesyłki -M. S. w dniu (...).

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. wynika, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie ustalono wpłaty do przedmiotowej sprawy (vide: notatka urzędowa z dnia (...) r.).

W wyznaczonym terminie skarżące Stowarzyszenie nie uzupełniło również braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Stosownie do art. 46 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga kierowana do sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te określa art. 46 p.p.s.a., wymieniając wśród nich między innymi podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 4 p.p.s.a.). Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1 p.p.s.a.). Natomiast stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przy czym, jak stanowi art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Brak dokumentu stwierdzającego umocowanie do reprezentacji strony (art. 29 p.p.s.a.) stanowi brak formalny, którego usunięcie w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. polega na przedstawieniu dokumentu, z którego wynikałoby takie umocowanie (por. postanowienie NSA z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt I GSK 1463/12, Lex nr 1239308). Niewykonanie w terminie nałożonego przez sąd obowiązku przedstawienia dokumentu, powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając na uwadze, przytoczone wyżej przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określające wymogi formalne skargi, Stowarzyszenie z siedzibą w S. zostało wezwane do uzupełnienia złożonej skargi poprzez nadesłanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, podpisanie skargi lub nadesłanie odpisu podpisanej skargi przez osobę uprawnioną do reprezentacji strony skarżącej wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nadesłanie pięciu odpisów podpisanej skargi, celem doręczenia uczestnikom postępowania.

Z akt sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi zostały prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu (...) r. Wobec tego, siedmiodniowy termin do wykonania zobowiązania Sądu upłynął w dniu (...) r. Skarżące Stowarzyszenie w zakreślonym przez Sąd terminie, ani dotychczas nie uiściło należnego wpisu od skargi, nie uzupełniło również braków formalnych skargi.

W tych okolicznościach, na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.