Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996767

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 lutego 2016 r.
II SA/Sz 172/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Spółka A złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. o wymierzeniu skarżącemu kary z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry - w wysokości (...) zł.

Jednocześnie skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do chwili rozpoznania skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że nie istnieją okoliczności, które uniemożliwiałyby pozytywne rozpoznanie wniosku. Jego zasadność skarżąca wywodzi z braku jednolitego stanowiska w łonie Służby Celnej, co do charakteru gier na urządzeniu, różną praktyką organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Skarżąca powołała się przy tym na szereg wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w których uchylono zaskarżone decyzje i przekazano sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Nadto skarżąca wywodzi, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowodowałoby niebezpieczeństwo wyrządzenia poważnej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Skarżąca wskazała, że na dzień 13 kwietnia 2015 r. zapłaciła kary pieniężne w łącznej wysokości (...) zł, a ponadto wobec spółki toczy się szereg postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynami gry. Zapłata kary może zatem skutkować utratą płynności finansowej przez spółkę, co w następstwie mogłoby doprowadzić do jej upadłości.

Na dowód prawdziwości podnoszonych twierdzeń o trudnej sytuacji finansowej spółki skarżąca przedłożyła niepotwierdzone za zgodność z oryginałem wydruki list księgowań, potwierdzające fakt poniesienia wydatków z tytuł kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry jak również kopię dokumentu "Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r." dokumentujący wysokość poniesionej w tym okresie straty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z kolei w myśl przepisu art. 61 § 3 cytowanej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Jak wynika z przytoczonej powyżej regulacji prawnej, warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcy, który obowiązany jest uprawdopodobnić, że wykonanie zaskarżonej decyzji przed rozpoznaniem skargi może spowodować dla niego skutki, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nie wystarczy zatem ogólny wywód strony. Jej twierdzenia powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jej sytuacji finansowej oraz majątkowej (por. postanowienie NSA z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt GZ 120/04, publ. Lex Polonica nr 402376). Powyższe należy rozumieć jako konieczność spójnej argumentacji, popartej faktami oraz ewentualnie odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania aktu.

W ocenie sądu przedłożone przez skarżącą kserokopie dokumentów, mających obrazować wysokość dotychczas poniesionych kosztów z tytułu kar pieniężnych nie są wystarczającym dowodem na to, że na skutek odmowy wstrzymania decyzji w niniejszej sprawie spółce grożą konsekwencje opisane w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Skarżąca nie wykazała jaka jest jej aktualna sytuacja finansowa, w szczególności jakie zyski z prowadzonej działalności osiągnęła w roku poprzedzającym złożenie skargi. W konsekwencji brak jest możliwości oceny wiarygodności podnoszonych przez skarżącą argumentów.

W tym miejscu zauważyć należy, że niewątpliwie nałożenie kary z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry wywołuje negatywne konsekwencje finansowe dla skarżącego. Jednakże, by możliwe było wydanie postanowienia o zastosowaniu ochrony tymczasowej, wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania niebezpieczeństw, o których mowa w powołanym przepisie. Tymczasem skarżąca, sformułowała jedynie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, uzasadniając go w ogólnikowy sposób i ograniczając się do stwierdzenia, że grozi jej utrata płynności finansowej w związku z licznymi toczącymi się przeciwko niej postępowaniami, a także w związku z faktem, iż dotychczas uiściła znaczną kwotę z tego samego tytułu.

Argumentacja skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem nie wykazała ona - poza ogólnikowymi stwierdzeniami i kserokopiami dokumentów, które nie obrazują jej sytuacji finansowej - swojej aktualnej sytuacji majątkowej, w szczególności wyników finansowych, bilansów, które w wystarczającym stopniu uprawdopodobniłyby stawianą tezę o grożącej spółce upadłości. Sąd rozstrzygając o przyznaniu ochrony tymczasowej nie może opierać się wyłącznie na twierdzeniach strony nie popartych dowodami. Oczywistą rzeczą jest, że nałożenie kary pieniężnej i obowiązek jej uiszczenia powoduje dolegliwość i uszczupla majątek firmy, jednak samo twierdzenie, iż uszczuplenie to może doprowadzić do upadłości niepoparte dokumentami, które uprawdopodobniłyby tę tezę jest niewystarczające.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżąca nie uargumentowała dostatecznie swojego wniosku, jak również nie wskazała danych i materiałów źródłowych, które umożliwiłyby poczynienie ustaleń w omawianym zakresie.

Z tych względów orzeczono, na podstawie art. 61 § 3 oraz art. 61 § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.