Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852233

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 lipca 2014 r.
II SA/Sz 139/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie: WSA Barbara Gebel (spr.), NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 lipca 2014 r. sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.