II SA/Sz 136/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137748

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 lutego 2021 r. II SA/Sz 136/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2020 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...) października 2020 r. odmawiającą A. S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Opisane wyżej rozstrzygnięcie Kolegium, zawierające prawidłowe pouczenie o trybie i terminie jego zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, zostało skierowane na adres zamieszkania A. S. i wobec nieobecności adresatki doręczone dorosłemu domownikowi - F. S. w dniu 23 grudnia 2020 r., która podjęła się oddać pismo adresatce, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy.

Kwestionując powyższą decyzję A. S. złożyła od niej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, nadając ją w urzędzie pocztowym na adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. dnia 25 stycznia 2021 r. (por. data stempla pocztowego k. 9 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Jak wynika z opisanego wyżej stanu faktycznego sprawy zaskarżona decyzja Kolegium z uwagi na nieobecność skarżącej pod adresem zamieszkania została doręczona F. S. (dorosłemu domownikowi) w dniu 23 grudnia 2020 r., wobec tego trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upłynął z dniem 22 stycznia 2021 r. (piątek). Tymczasem skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 25 stycznia 2021 r., a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej złożenia. Odrzucenie skargi następuje w drodze postanowienia, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy).

W tej sytuacji, Sąd orzekł na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a. jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.