Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2017 r.
II SA/Sz 130/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 27 lutego 2017 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie Bożena Gonzalez Perea po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

T. S., reprezentowany przez adwokata, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

W skardze zawarto wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący oświadczył, że jest taksówkarzem i zarabia (...) zł miesięcznie netto, przy czym auto wynajmuje za (...) zł dziennie, paliwo kupuje za ok. (...) zł miesięcznie i płaci alimenty na troje dzieci, na dwoje po (...) zł miesięcznie, a na jedno po (...) zł miesięcznie, a jego zadłużenie alimentacyjne wynosi (...) tys. zł. Wnioskodawca podał, że mieszka na działce rekreacyjnej, na wyżywienie ok. (...) zł miesięcznie, na ubrania (...) zł miesięcznie.

Wezwaniem z dnia 2 lutego 2017 r. (doręczonym pełnomocnikowi 6 lutego 20017 r.) referendarz sądowy zobowiązał skarżącego do przedłożenia, w terminie 7 dni:

- wyciągów lub wykazów z wszystkich rachunków bankowych wnioskodawcy, z okresu ostatnich trzech miesięcy,

- dowodów potwierdzających wysokość dochodów skarżącego (np. miesięcznych raportów kasowych), z okresu ostatnich trzech miesięcy,

- kopii wyroków zasądzających alimenty,

- dowodów potwierdzających wysokość świadczeń alimentacyjnych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech miesięcy,

- dowodów potwierdzających wysokość wydatków poniesionych na zakup paliwa, wynajem auta oraz utrzymanie mieszkania, w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Skarżący na wezwanie nie odpowiedział.

W myśl art. 245 § 1 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (art. 245 § 3).

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2). Oznacza to, że instytucja zwolnienia od kosztów sądowych ma charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 246 p.p.s.a., to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z pomocy.

W myśl art. 255 ww. ustawy, jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Skarżący w złożonym wniosku podał, że jego dochód wynosi (...) zł netto miesięcznie, a alimenty na rzecz dzieci wynoszą (...) zł miesięcznie. Oprócz tego wnioskodawca ponosi koszty wynajmu samochodu, kupna paliwa, oraz koszty utrzymania.

Oświadczenie skarżącego sytuacji rodzinnej, majątkowej i dochodach okazało się niewystarczające do oceny o jego rzeczywistej sytuacji rodzinnej, majątkowej i możliwości płatniczych, a skarżący, mimo wezwania, nie przedłożył dowodów pozwalających na ocenę tej sytuacji. W tej sytuacji należało uznać, że wnioskodawca nie wykazał w sposób przekonujący, iż rzeczywiście znajduje się w sytuacji uniemożliwiającej uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł.

Z tego względu, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.