Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006954

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 stycznia 2018 r.
II SA/Sz 1284/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj (spr.), Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.