Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626629

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 lutego 2019 r.
II SA/Sz 1261/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. nr XXVI/362/13 w przedmiocie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w pkt I sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 1261/18 w ten sposób, że w miejscu oznaczenia numeru księgi wieczystej zamiast "(...)" wpisać "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.- dalej jako "p.p.s.a."), sąd administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie zaistniała okoliczność uzasadniająca sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki, gdyż w wyroku z dnia 7 lutego 2019 r., wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1261/18, Sąd błędnie wskazał, że dla działki rolnej nr ew. (...) położonej w miejscowości Z. gmina Ś., stanowiącej własność A. G., prowadzona jest księga wieczysta o numerze (...) Z akt sprawy wynika bowiem bezsprzecznie, że dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w B. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...)

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. postanowił jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.