Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Sz 1220/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 października 2018 r. M. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2019 r. Sąd odrzucił skargę M. R. jako wniesioną po terminie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 24 września 2018 r. W tej sytuacji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 24 października 2018 r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy. Tymczasem skarżący nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu 25 października 2018 r. (o czym świadczy data stempla pocztowego na kopercie), a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Pismem z dnia 11 lutego 2019 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że w okresie od 15 do 22 października 2018 r. chorował na grypę. Skarżący nie poszedł do lekarza, a kiedy "choroba zelżała", co miało miejsce w dniach 23-24 października 2018 r., napisał skargę i wysłał ją za pośrednictwem Poczty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 i art. 87 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem wniosku należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Przesłankami przywrócenia terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, które muszą wystąpić łącznie, są zatem: uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminowi, dokonanie czynności procesowej, która nie została dokonana w terminie oraz złożenie przedmiotowego wniosku w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia. Niedopełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych wymagań skutkuje odmową przywrócenia terminu.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i jej zastosowanie nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego zaniedbania. Przywrócenie terminu może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenia uchybionego terminu nie uzasadniają również niedostateczna staranność w prowadzeniu własnych spraw ani nieznajomość prawa.

Mając powyższe na uwadze oraz wzgląd na okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że skarżący nie uprawdopodobnił w przekonujący sposób okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi.

Należy podkreślić, że nie wystarczy powołać okoliczności świadczących o braku winy strony w uchybieniu terminu, lecz należy je również uprawdopodobnić. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu. Nie daje ono pewności, a jedynie wiarygodność prawdopodobieństwa twierdzenia o danej okoliczności (por. J. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015, s. 463). Oznacza to, że strona nie musi przedstawiać na poparcie swoich twierdzeń dowodów, dających pewność, że powołane okoliczności wystąpiły, lecz jedynie uwiarygodnić ich wystąpienie.

Odnosząc się do problemów zdrowotnych skarżącego należy wskazać, że nie przedstawił on żadnego dokumentu potwierdzającego ów fakt, nie wykazał również, aby choroba uniemożliwiła mu złożenie skargi w terminie, ani by w okresie choroby nie mógł skorzystać z pomocy innej osoby.

Podsumowując, stwierdzić należy, że nie została spełniona jedna z obligatoryjnych przesłanek do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jaką jest uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu do jej dokonania. Pozostałe przesłanki, tj. złożenie wniosku w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz dokonanie czynności, dla której ustanowiony został przywracalny termin, uznać należy za spełnione.

W tych okolicznościach, na mocy art. 86 § 1 oraz art. 87 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.