II SA/Sz 1220/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2687100

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2019 r. II SA/Sz 1220/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2019 r. zażalenia M. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) r. sygn. akt II SA/Sz 1220/18 w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. M. R. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) w przedmiocie odrzucenia skargi, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...), skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w trybie art. 67 p.p.s.a. w dniu 24 maja 2019 r. Skarżący w zakreślonym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, nie uiścił wpisu sądowego.

Jednocześnie w treści notatki urzędowej sporządzonej w dniu (...) r. wskazano, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie stwierdzono wpłaty wpisu sądowego do przedmiotowej sprawy (karta nr 33 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt rozpatrywanej sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionego zażalenia z dnia (...) na postanowienie o odrzuceniu skargi z dnia (...) r., został doręczony skarżącemu w dniu 24 maja 2019 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia wpisu sądowego upłynął w dniu 31 maja 2019 r. (piątek), który to dzień nie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy. Skarżący w zakreślonym terminiewpisu sądowego nie uiścił.

W tym stanie rzeczy, sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. - zażalenie odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.