Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879404

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
II SA/Sz 1173/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.).

Sędziowie NSA: Mirosława Włodarczak-Siuda, Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o wyłączenie sędziego NSA Elżbiety Makowskiej od rozpoznania Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyłączyć sędziego NSA Elżbietę Makowską od rozpoznania niniejszej sprawy POSTANOWIENIE Dnia 2 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia NSA Henryk Dolecki (spr.) sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym ponownego wniosku R. S. o wyłączenie sędziego Katarzyny Grzegorczyk-Meder od rozpoznania Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odmówić zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2011 r. odmawiającego wyłączenia sędziego Katarzyny Grzegorczyk-Meder POSTANOWIENIE Dnia 2 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. S. o wyłączenie sędziego NSA Iwony Tomaszewskiej od rozpoznania Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.