Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 1 czerwca 2015 r.
II SA/Sz 1169/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Makowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2015 r. odrzucające wniosek E. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

I.

odrzucić zażalenie

II.

zwrócić skarżącej uiszczony wpis od zażalenia w kwocie (...) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek E. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

E. M. w piśmie z dnia 3 lutego 2015 r. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2015 r. Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) należnego od złożonego zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Przesyłka zawierająca opisane zobowiązanie Sądu była dwukrotnie awizowana w dniach 13 i 23 lutego 2015 r., a następnie została zwrócona do Sądu w dniu 3 marca 2015 r.

W dniu 9 marca 2015 r. E. M. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od złożonego zażalenia oraz uiściła w tym dniu wpis od zażalenia w kwocie (...).

Postanowieniem z dnia 23 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił E. M. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt II OZ 435/15 oddalił zażalenie skarżącej na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w myśl art. 220 § 3 zażalenie od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od zażalenia zostało doręczone E. M. w trybie doręczenia zastępczego uregulowanego w art. 73 § 4 p.p.s.a., w dniu 27 lutego 2015 r. (tekst jedn.: z upływem czternastu dni od pierwszego awiza), a tym samym termin do uiszczenia wpisu od zażalenia upłynął z dniem 6 marca 2015 r. W przewidzianym terminie E. M. zobowiązania Sądu nie wykonała, natomiast w dniu 9 marca 2015 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od złożonego zażalenia oraz uiściła w tym dniu wpis w kwocie (...) zł.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 23 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od złożonego zażalenia.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy, zażalenie odrzucił. Orzeczenie w przedmiocie zwrotu wpisu od zażalenia wydano na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.