II SA/Sz 1097/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380644

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2017 r. II SA/Sz 1097/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wojciechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2017 r. sprawy ze skargi J. S. z o.o. z siedzibą w B.-B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2017 r. J. S. z o. o z siedzibą w B.-B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia 8 sierpnia 2017 r. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, wezwano pełnomocnika Skarżącej spółki do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia, przez uiszczenie wpisu od skargi w wysokości (...) złotych. Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona 2 października 2017 r.

W zakreślonym terminie Strona nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym wypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie przesyłka sądowa zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego należnego od złożonej skargi została skutecznie doręczona pełnomocnikowi Skarżącej 2 października 2017 r., a zatem siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął 9 października 2017 r. W zakreślonym terminie Strona nie uiściła wpisu sądowego.

Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Ponieważ, pomimo wezwania Sądu, Strona nie uiściła wpisu sądowego, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., jako nieopłacona.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.