Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894678

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 30 marca 2011 r.
II SA/Sz 1087/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki.

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski (spr.), WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 marca 2011 r. sprawy ze skargi B. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.