II SA/Sz 107/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2983908

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Sz 107/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2020 r. I. B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zarządzeniem z dnia 12 lutego 2020 r. z-ca Przewodniczącego Wydziału II Sądu wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: nadesłanie odpisu podpisanej skargi lub jej uwierzytelnionej kopii celem doręczenia uczestnikowi postępowania oraz podanie numeru PESEL skarżącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona skarżącej w dniu 3 marca 2020 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 10 marca 2020 r., jednak w ww. terminie, ani dotychczas, nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej zwanej "ustawą", każde pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. W myśl art. 47 § 1 ustawy do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Stosownie do treści art. 49 § 1 ustawy w przypadku, gdy pismo z powodu braków formalnych nie może otrzymać prawidłowego biegu, sąd zobowiązany jest wezwać stronę do ich usunięcia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl natomiast przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpatrywanej sprawie, pomimo skutecznego doręczenia stronie skarżącej wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi wraz ze stosownym pouczeniem, braków tych nie uzupełniono.

Z uwagi na powyższe, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.