Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734394

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
II SA/Sz 1062/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1062/13 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej (...) w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. postanowieniem z dnia (...) r. odrzucił zażalenie M. W. na postanowienie o odrzuceniu zażalenia w sprawie z Jego skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2015 r. (zwrotne poświadczenie odbioru k. 283 akt sądowych).

W dniu 15 kwietnia 2015 r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym zażalenie na powyższe postanowienie Sądu.

W wykonaniu zarządzenia Sądu, pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. zobowiązano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez odręczne podpisanie przesłanego do sądu zażalenia albo nadesłanie do sądu odpisu odręczenie podpisanego przez skarżącego egzemplarza zażalenia, jednocześnie pouczając, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k.292).

Do dnia dzisiejszego strona nie podpisała własnoręcznie zażalenia ani nie nadesłała odpisu tak podpisanego pisma.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W przypadku, gdy zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania wyżej wskazanego warunku formalnego, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni (art. 49 § 1 ww. ustawy).

Nieuzupełnienie braku formalnego w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem zażalenia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący nadał do Sądu w dniu 15 kwietnia 2015 r. pismo oznaczone numerami stron 1, 2, 95, 96, 127 niejednorodne w swojej treści i adresowane do różnych podmiotów. Z uwagi na to, że zażalenie na postanowienie Sądu z dnia (...) r. zostało zawarte na stronie 96 (według oznaczenia skarżącego), a wyłącznie strona 127 (według oznaczenia skarżącego), która w żaden sposób nie odnosi się do zażalenia, została podpisana pod wersem "łączymy wyrazu szacunku", Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącego o odręczne podpisanie zażalenia lub nadesłanie odpisu odręcznie podpisanego przez siebie egzemplarza zażalenia. Korespondencja zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia (...) r., została doręczona M. W. w dniu 30 kwietnia 2015 r., zatem siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu upłynął z dniem 7 maja 2014 r. (który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy). Jak wynika z akt sprawy skarżący - pomimo wystosowanego do niego wezwania z uwagi na okoliczność, że podpis złożony na stronie oznaczonej przez skarżącego 127 nie pozostaje w związku ze złożonym zażaleniem - w zakreślonym terminie nie podpisał się odręcznie pod treścią zażalenia ani nie nadesłał odpisu odręcznie podpisanego przez siebie egzemplarza pisma w swej treści zawierającego zażalenie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 194 § 3 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.