Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549151

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 listopada 2014 r.
II SA/Sz 1025/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P.W. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Przewodniczący Wydziału II WSA w Szczecinie ustalił wpis sądowy od wniesionej skargi, w wysokości 200 zł, a następnie zarządzeniem z dnia 21 października 2014 r. wezwał skarżącego do jego uiszczenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Stosowne wezwanie zostało doręczone skarżącemu dnia 31 października 2014 r.

W terminie przewidzianym do uiszczenia ww. wpisu, skarżący nie dokonał stosownej wpłaty (k.29 akt sądu).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

- zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd stwierdził, że skarga podlega odrzuceniu, albowiem pomimo skutecznego doręczenia skarżącemu sądowego wezwania do uiszczenia opłaty od skargi i upływu terminu 7 dni, liczonego od dnia doręczenia tego wezwania, skarżący nie dokonał wpłaty na rzecz sądu kwoty 200 zł tytułem wpisu sądowego od skargi.

Z powyższych względów, sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.