Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 25 października 2018 r.
II SA/Sz 1011/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu rozbiórki postanawia: 1.odrzucić skargę 2.zwrócić W. W. kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem z dnia 17 września 2018 r. skarżąca została wezwana przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 3 odpisów podpisanej skargi z dnia 15 sierpnia 2018 r. lub jej uwierzytelnionych kopii, celem doręczenia uczestnikom postępowania - w terminie siedmiu dni, od dnia otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie została skierowana na podany przez skarżącą adres. Z uwagi na niemożność jej doręczenia, została złożona w placówce pocztowej dnia 21 września 2018 r., o czym powiadomiono adresatkę umieszczając stosowne zawiadomienie (awizo) w skrzynce listowej. Powtórnego awiza dokonano dnia 1 października 2018 r. W dniu 9 października 2018 r. urząd pocztowy zwrócił przesyłkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, z adnotacją "zwrot, nie podjęto w terminie" (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 18).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", wnoszący skargę powinien dołączyć jej odpisy dla doręczenia stronom i uczestnikom postępowania. Brak złożenia odpisów przez stronę skarżącą powoduje, że nie można nadać skardze prawidłowego biegu. W świetle art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, sąd odrzuca skargę stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, odrzucenie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 73 § 1 wskazanej wyżej ustawy - w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy umieszczając jednocześnie w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe - zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Stosownie do § 4 powołanego przepisu doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka sądowa skierowana do W. W. zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi nie została odebrana, pomimo jej dwukrotnego prawidłowego awizowania przez operatora pocztowego tj. w dniu 21 września 2018 r. oraz 1 października 2018 r. W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż skuteczne doręczenie wezwania Sądu nastąpiło dnia 5 października 2018 r., a siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął dnia 12 października 2018 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy, jednakże skarżąca w zakreślonym terminie nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy p.p.s.a. W przedmiocie kosztów Sąd orzekł stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.