Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749418

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 listopada 2019 r.
II SA/Sz 1009/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku oraz orzeczenie zakazu użytkowania obiektu. postanawia: odrzucić skargę; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz skarżącego S. G. kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

S. G., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ze skargą na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...). nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku oraz orzeczenie zakazu użytkowania obiektu. Jednocześnie wraz ze skargą została uiszczona kwota (...) zł tytułem wpisu.

Skarżący zarządzeniem z dnia 28 października 2019 r. został wezwany do uzupełnienia uiszczonego wpisu sądowego od wniesionej skargi - o kwotę (...) zł, bowiem wpis w niniejszej sprawie wynosi (...) zł oraz pouczony, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie wraz z pouczeniem zostało skierowane na adres kancelarii pełnomocnika Skarżącego i odebrane w dniu 4 listopada 2019 r. przez R. K. -upoważnionego pracownika (por. zwrotne potwierdzenie odbioru: k. 16).

W dniu 8 listopada 2019 r. wpłynęła do Sądu kwota (...) zł (por. wydruk komputerowy polecenia przelewu k.17). Jednocześnie pełnomocnik Skarżącego w piśmie z dnia 7 listopada 2019 r. wskazał, że przesyła dowód uiszczenia brakującej opłaty od skargi w wysokości (...) zł.

Zakreślony w wezwaniu termin do uzupełnienia wpisu sądowego o kwotę (...) zł upłynął bezskutecznie z dniem 12 listopada 2019 r. (wtorek).

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych brak jest wpłaty wpisu w kwocie (...) zł (por. notatka urzędowa z dnia 19 listopada 2019 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.), zwanej w dalszej części: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Wniesienie skargi w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu stałego. Wysokość wpisu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Na mocy § 2 ust. 3 pkt 1 powyższego rozporządzenia wpis w niniejszej sprawie wynosi (...) zł. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy, w dniu 25 września 2019 r. na konto Sądu wpłynęła kwota (...) zł tytułem wpisu sądowego. Mając na uwadze, że wpis sądowy od złożonej skargi wynosi w sumie (...) zł, zarządzeniem z dnia 28 października 2019 r. wezwano Skarżącego do uzupełnienia wpisu sądowego o kwotę (...) zł. Wezwanie to zostało odebrane przez upoważnionego pracownika kancelarii pełnomocnika Skarżącego w dniu 4 listopada 2019 r., zatem siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu upłynął dnia 12 listopada 2019 r. (wtorek), bowiem koniec terminu przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy (11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości). Jak wynika z wydruku komputerowego potwierdzenia przelewu w dniu 8 listopada 2019 r. dokonano wpłaty kwoty (...) zł. Dokonanie wpłaty w tej wysokości potwierdził również pełnomocnik Skarżącego w piśmie z dnia 7 listopada 2019 r. podnosząc, że kwota (...) zł stanowi brakującą opłatę od skargi.

Jak wynika z akt sprawy, w zakreślonym terminie Skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, nie uzupełnił uiszczonego wpisu sądowego o należną kwotę (...) zł, bowiem wpłacił jedynie (...) zł.

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. W przedmiocie zwrotu wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 2 powołanej ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.