Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996646

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 13 stycznia 2016 r.
II SA/Sz 1004/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie zawarte w punkcie drugim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2015 r. sygn. akt II SA/Sz 1004/15 w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Spółki A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia:

1.

uchyla pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1004/15,

2.

zasądza od Dyrektora Izby Celnej w S. na rzecz strony skarżącej Spółki A. kwotę (...) złotych ((...)) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem wydanym w dniu (...) r., po rozpoznaniu skargi Spółki A. z o.o. w M., Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. - w punkcie pierwszym - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia (...) r., (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oraz - w punkcie drugim - zasądził od Dyrektora Izby Celnej w S. na rzecz strony skarżącej kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W dniu (...) r. skarżąca Spółka wniosła zażalenie na zawarte w punkcie II rozstrzygnięcie Sądu w zakresie kosztów postępowania sądowego podnosząc, że kwota, którą Sąd miał obowiązek zasądzić tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego wynosi (...) zł. Skarżąca podniosła, że Naczelnik Urzędu Celnego w K. decyzją nr (...) nałożył na nią grzywnę w wysokości (...) zł, a Dyrektor Izby Celnej w S. utrzymał tę decyzję w mocy, w związku z czym wartość przedmiotu sprawy wynosiła (...) zł, czyli znajduje się w przedziale określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), w związku z czym należne wynagrodzenia wynosi (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Stosownie do art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwaną dalej "p.p.s.a." jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

W myśl art. 205 § 2 p.p.s.a. do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego adwokatowi określona została w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Zgodnie z § 6 pkt 5 powołanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy powyżej (...) zł.

Jak słusznie podniósł pełnomocnik strony skarżącej przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie była należność pieniężna - kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry w wysokości (...) zł.

Powyższa należność pieniężna była podstawą obliczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł, który skarżąca uiściła. Równocześnie, wobec uwzględnienia przez Sąd skargi, stanowi podstawę do zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego sprawowanego przez adwokata w kwocie (...) zł. Do kosztów postępowania zaliczona została również opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 195 § 2, art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 6 pkt 5 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.