Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 998/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. Sp. k. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych - postanawia - sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w wierszu 14 od góry komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 998/13 w ten sposób, że wyraz: "decyzję" zastąpić wyrazem: "czynność".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 998/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę A. Sp. z o.o. Sp. k. na czynność Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 cyt. wyżej ustawy).

Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok jak i postanowienie. Czynności tej mogą podlegać zarówno sentencja jak i niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku (por. postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1982 r., sygn. I PZ 7/82, OSNCP 1982/10 poz. 155).

Sąd z urzędu stwierdza, że na skutek błędu pisarskiego w wierszu 14 od góry komparycji powołanego wyżej wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 998/13 omyłkowo podano, że skarga A. Sp. z o.o. Sp. k. została złożona na "decyzję" Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zamiast na "czynność" ww. organu.

Z akt sądowych i administracyjnych sprawy oraz z uzasadnienia ww. wyroku jednoznacznie wynika, że sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. Sp. k. dotyczy czynności Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych polegającej na wezwaniu pismem z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) do wykonania zaleceń pokontrolnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd z urzędu na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. postanowił sprostować komparycję wyroku i orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.