Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996641

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II SA/Rz 958/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) czerwca 20015 r., Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry - postanawia -

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić skarżącemu K. P. uiszczony w sprawie wpis sądowy w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 lipca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga K. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) czerwca 20015 r., Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Z uwagi na braki fiskalne, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 23 października 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego - adw. K. M. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 400, 00 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone na adres kancelarii pełnomocnika w dniu 27 października 2015 r.

W dniu 5 listopada 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynął wniosek skarżącego o przedłużenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w powyższej sprawie nadany za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego w dniu 2 listopada 2015 r. W tym samym dniu skarżący uiścił żądany wpis sądowy.

We wniosku pełnomocnik zwrócił się o wyznaczenie skarżącemu dodatkowego 21 - dniowego terminu na zebranie kwoty niezbędnej do uiszczenia wpisu. Wyjaśnił, że skarżący od dłuższego czasu przebywa w zakładzie karnym, nie posiada środków na uiszczenie wpisu sądowego od skargi, a jego wniosek o zwolnienie z opłat sądowych nie został przez Sąd uwzględniony. Skarżący czyni starania do zebrania potrzebnej mu kwoty, jednak z uwagi na fakt jego izolacji, dochowanie 7 - dniowego terminu na uzupełnienie braków jest niemożliwe.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił przedłużenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie uiszczono wpisu. Zapłata wpisu po upływie wyznaczonego terminu jest równoznaczna z nieuiszczeniem wpisu. W konsekwencji uiszczenie wpisu od skargi po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia tego braku również stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdza, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 października 2015 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał zatem w dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek). Uiszczenie wpisu zatem było spóźnione i musi skutkować odrzuceniem skargi.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i art. 232 § 2 p.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącej uiszczony w sprawie wpis sądowy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.