Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
II SA/Rz 882/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Ewa Wojtyna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r. znak: (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - postanawia -

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić skarżącemu Ł. P. kwotę 500 zł tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Ł. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2009 r. znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia (...) sierpnia 2008 r. znak: (...), która cofała udzielone wyżej wymienionemu zezwolenie z dnia 1 sierpnia 2007 r. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w J. przy ul. W. (...) - Restauracja "(...)".

Do skargi dołączono dowód uiszczenia kwoty 100 zł tytułem wpisu sądowego.

Wobec opłacenia skargi w nieprawidłowej wysokości, wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu uzupełniającego w wysokości 400 zł W związku ze złożeniem przez Ł. P. wniosku o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem z dnia 11 marca 2009 r. Referendarz sądowy w tut. Sądzie odmówił skarżącemu zwolnienia od kosztów sądowych. Od wskazanego orzeczenia nie złożono sprzeciwu w ustawowym terminie.

Wobec powyższego, ponownie wezwano Ł. P. do uiszczenia kwoty 400 zł jako wpisu uzupełniającego, wskazując równocześnie termin 7 dni na usunięcie tego braku skargi oraz rygor jej odrzucenia na wypadek niezastosowania się do treści wezwania.

Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu dnia 10 kwietnia 2009 r. (do rąk dorosłego domownika wyżej wymienionego - J. P.).

W dniu 21 kwietnia 2009 r. skarżący wpłacił żądaną kwotę 400 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, co wynika z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej następnie jako p.p.s.a. Jednym z pism, o których mowa w powołanym przepisie jest skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

W sytuacji, gdy skarga nie jest opłacona lub też gdy uiszczona opłata nie odpowiada wysokości wpisu obowiązującego w danej sprawie, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), działając w oparciu o art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego skargę do jej opłacenia, ze wskazaniem konsekwencji w postaci odrzucenia skargi w razie niewykonania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu skargę odrzuca się.

Odnosząc powyższe do realiów niniejszej sprawy należy stwierdzić, że skarga Ł. P. podlega odrzuceniu. Jednocześnie z jej złożeniem uiszczony został wpis w wysokości 100 zł podczas, gdy w świetle § 2 ust. 2 pkt 27 cytowanego rozporządzenia winien on wynosić w przedmiotowej sprawie 500 zł. Wprawdzie w związku z zaistniałą sytuacją wezwano składającego skargę do uiszczenia wpisu uzupełniającego w kwocie 400 zł, jednakże kwota ta uiszczona została już po upływie wskazanego w wezwaniu terminu. Wezwanie to zostało bowiem - jak już wyżej zaznaczono - doręczone adresatowi w dniu 10 kwietnia 2009 r., a to oznacza, że siedmiodniowy termin upłynął względem niego bezskutecznie dnia 17 kwietnia 2009 r., podczas, gdy wpis uiszczono 21 kwietnia 2009 r. Nie może zaś ulegać wątpliwości, iż skuteczne uzupełnienie braku fiskalnego skargi następuje jedynie wówczas, gdy dokonane zostanie we wskazanym w wezwaniu terminie ustawowym.

Z wyłożonych wyżej względów orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a i § 2 p.p.s.a.