Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 lutego 2009 r.
II SA/Rz 877/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Ź. - reprezentowanej przez pełnomocnika J. Ź. na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...) listopada 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zwrotu podania - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga podpisana przez J. Ź. na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...) listopada 2008 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu podania.

Wobec faktu, iż skarga wniesiona została z naruszeniem art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a., pismem z dnia 24.112008 r. przekazano ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (k. 6 akt sądowych sprawy).

W dniu 22 grudnia 2008 r. (data wpływu) Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało do tut. Sądu skargę J. Ź. z dnia 12 listopada 2008 r. wraz z odpowiedzią na skargę.

Do pism przekazanych wraz z odpowiedzią na skargę dołączone zostało pełnomocnictwo z którego wynikało upoważnienie dla J. Ź. do działania w imieniu H. Ź.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ wskazał, iż z uwagi na niejednoznaczną treść skargi J. Ź. został wezwany do sprecyzowania czy pismo z dnia 12 listopada 2008 r. jest skargą na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r., znak: (...) orzekające o zwrocie H. Ź. podania z dnia (...).09.2008 r. w części dotyczącej naprawienia wyrządzonej szkody czy też należy je traktować jako zażalenie na ww. postanowienie Wójta Gminy. Jednocześnie pełnomocnik H. Ź. poinformowany został, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznało zażalenie J. Ź. - pełnomocnika H. Ź. na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r. i postanowieniem z dnia (...).12.2008 r., nr (...) utrzymało w mocy ww. postanowienie.

Wobec niejednoznacznego stanowiska J. Ź., SKO mając na uwadze pouczenie dołączone do pisma wzywającego o sprecyzowanie żądania, uznało, że pismo J. Ź. z dnia 12 listopada 2008 r. należy traktować jako skargę na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r. i biorąc to pod uwagę wniosło o odrzucenie skargi jako złożonej na rozstrzygnięcie organu I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż tut. Sąd uznał, że przedmiotem skargi J. Ź. - pełnomocnika H. Ź. z dnia 12 listopada 2008 r. jest postanowienie Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r., znak: (...) orzekające o zwrocie H. Ź. podania z dnia (...).09.2008 r. w części dotyczącej naprawienia wyrządzonej szkody.

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

Z powyższego wynika, że prawo do wniesienia skargi - co do zasady - jest uwarunkowane uprzednim wyczerpaniem przez skarżącego środków zaskarżenia. Obowiązek ten wynika z założenia, iż sąd administracyjny nie zastępuje organów odwoławczych, a jego działania nie naruszają zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Zatem nie jest możliwe złożenie skargi na rozstrzygnięcie organu I instancji. Warunkiem koniecznym wniesienia skargi jest wyczerpanie przez skarżącego toku instancji w postępowaniu administracyjnym, co oznacza wydanie przez organ II instancji rozstrzygnięcia ostatecznego zgodnie z treścią art. 138 § 1 pkt 1-3 k.p.a. Dopiero takie rozstrzygnięcie sprawy kończy tok instancji i otwiera drogę postępowania przed sądem administracyjnym (vide: T. Woś i inni; Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz; Wyd. Prawnicze LexisNexis; Warszawa 2005; s. 237).

Tymczasem w przedmiotowej sprawie J. Ź. nie czekając na rozpoznanie wniesionego przez niego zażalenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wywiódł skargę do WSA w Rzeszowie na postanowienie Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r.

Skoro H. Ź. - reprezentowana przez pełnomocnika J. Ź. składając skargę z dnia 12 listopada 2008 r. niewyczerpała toku instancji, który jest jednym z warunków formalnych dopuszczalności złożenia skargi do sądu administracyjnego - jej skarga, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 p.p.s.a.

Na marginesie Sąd zauważa, jak słusznie podkreślił organ w odpowiedzi na skargę, iż na dzień składania skargi z dnia 12 listopada 2008 r. w obrocie prawnym znajdowało się jedynie postanowienie organu I instancji tj. Wójta Gminy z dnia (...).11.2008 r. Dopiero postanowieniem z dnia (...).12.2008 r., nr (...) Kolegium rozpoznało zażalenie J. Ź. na ww. postanowienie Wójta Gminy.

Ubocznie Sąd stwierdza, iż powyższe postanowienie Kolegium z dnia (...).12.2008 r., utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy (...) z dnia (...).11.2008 r., znak: (...) orzekające o zwrocie H. Ź. podania z dnia 29 września 2008 r. w części dotyczącej naprawienia wyrządzonej szkody, zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przez J. Ź., a sprawa zarejestrowana i prowadzona jest pod sygn. akt II SA/Rz 112/09.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.