Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 874/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Bryk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na postanowienie Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 15 stycznia 2009 r. M.B. oświadczyła, że cofa swoje odwołanie od postanowienia Wojewody z dnia (...) r. nr (...), ponieważ Prezydent Miasta decyzją z dnia (...) r. zatwierdził projekt budowy i wydał pozwolenie na budowę. Stwierdziła, że jej odwołanie staje się bezpodstawne, a istotne będzie orzeczenie jakie zapadnie w sprawie o zniesienie współwłasności, jakie toczy się przed Sądem Rejonowym do Ns 880/08.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej skrótem p.p.s.a., sąd administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie takie wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zaistniały okoliczności, które mogłyby uzasadniać cofnięcie skargi za niedopuszczalne

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 161 § 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.